Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple:

- la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda.

- l'arrendament de la llicència.

- la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència.

Persones destinatàries

Les persones físiques o jurídiques que a través del negoci jurídic se subroguin en les obligacions de l'actual llicenciatari. Per exemple, l'adquirent o l'arrendatari.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

Requisits

- Els establerts en els articles 25 i 26.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, per ser titular d'una llicència de comunicació audiovisual, i la subrogació en les obligacions de l'actual titular.

- Les condicions de pluralisme en el mercat audiovisual establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 7/2010.

- La transmissió i l'arrendament estan subjectes, a més, a les condicions de l'article 29.2 de la Llei 7/2010 i només seran possibles una vegada transcorreguts al menys dos anys des de l'adjudicació inicial de la llicència. No està permès el subarrendament.

- En el cas d'haver presentat document privat del projecte de negoci jurídic, una vegada atorgada l'autorització s'haurà de presentar el document públic degudament formalitzat.

Taxes

P05 . S'ha de liquidar la taxa per l'atorgament d'autoritzacions relacionades amb la radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (codi P05) recollida a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'import d'aquesta taxa va ser actualitzat mitjançant Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 3 de gener de 2017, publicada en el BOIB núm. 3 de dia 7 de gener de 2017. La taxa es devengarà una vegada concedida l'autorització però el negoci jurídic no sortirà efecte fins que sigui abonada. - Es pot realitzar el pagament de la taxa a través del Portal web de l'ATIB, (https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6791&lang=es).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)

X

Sol·licitud esmenar deficiències i/o incorporar documents

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)