Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

Obtenir l'autorització administrativa prèvia a la formalització de negocis jurídics que tenguin per objecte llicències per a la prestació de serveis de comunicació audiovisual, ja siguin de ràdio o de televisió, com per exemple:

- la transmissió de la titularitat d'una llicència mitjançant compravenda.

- l'arrendament de la llicència.

- la modificació de l'estructura accionarial del titular de la llicència.

Persones destinatàries

Les persones físiques o jurídiques que a través del negoci jurídic se subroguin en les obligacions de l'actual llicenciatari. Per exemple, l'adquirent o l'arrendatari.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Govern de les Illes Balears

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització de negocis jurídics sobre llicències de comunicació audiovisual

Requisits

- Els establerts en els articles 25 i 26.1 de la Llei 7/2010, de 31 de març, per ser titular d'una llicència de comunicació audiovisual, i la subrogació en les obligacions de l'actual titular.

- Les condicions de pluralisme en el mercat audiovisual establertes en els articles 36 i 37 de la Llei 7/2010.

- La transmissió i l'arrendament estan subjectes, a més, a les condicions de l'article 29.2 de la Llei 7/2010 i només seran possibles una vegada transcorreguts al menys dos anys des de l'adjudicació inicial de la llicència. No està permès el subarrendament.

- En el cas d'haver presentat document privat del projecte de negoci jurídic, una vegada atorgada l'autorització s'haurà de presentar el document públic degudament formalitzat.

Taxes

P05 . S'ha de liquidar la taxa per l'atorgament d'autoritzacions relacionades amb la radiodifusió sonora en ones mètriques amb modulació de freqüència (codi P05) recollida a la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. L'import d'aquesta taxa va ser actualitzat mitjançant Resolució de la consellera d'Hisenda i Administracions Públiques de 3 de gener de 2017, publicada en el BOIB núm. 3 de dia 7 de gener de 2017. La taxa es devengarà una vegada concedida l'autorització però el negoci jurídic no sortirà efecte fins que sigui abonada. - Es pot realitzar el pagament de la taxa a través del Portal web de l'ATIB, (https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6791&lang=es).

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)

X

Sol·licitud esmenar deficiències i/o incorporar documents

Requisits

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Telecomunicacions

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Telecomunicacions

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971784918 - Fax: 971176815

(avaquer@dgtic.caib.es)