Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Avaluació de repercussions ambientals de plans, programes i projectes en Xarxa Natura 2000 i fora d'espai natural protegit, inclosos en la normativa d'impacte ambiental

Segons el segon paràgraf de l'article 39.1 de la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental:

Els plans, els programes i els projectes que puguin afectar espais de la Xarxa Natura 2000, però que estan sotmesos a l'avaluació ambiental no només per aquesta possible afecció, s'han de sotmetre DIRECTAMENT al procediment d'AVALUACIÓ AMBIENTAL que correspongui, dins els procediments que preveuen la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, i la Llei 12/2016, de 17 d'agost, d'avaluació ambiental de les Illes Balears, en els quals S'HAN D'AVALUAR adequadament les REPERCUSSIONS al lloc de la XARXA NATURA 2000.

Codi SIA

2082465

Persones destinatàries

Persones físiques, jurídiques i Administracions

Termini per a resoldre i notificar

Trenta dies hàbils des de la recepció de la notificació

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Servei de Planificació al Medi Natural

Tràmits

X

Sol·licitud d'informe d'avaluació de repercusions ambientals

Requisits

En el cas de plans, programes o projectes que puguin afectar directa o indirectament a un espai Xarxa Natura 2000, l'òrgan promotor ha de presentar davant l'òrgan substantiu una sol·licitud a la qual s'adjuntarà una còpia del pla, el programa o el projecte, així com la següent informació ambiental:

1.- En el cas de plans i programes subjectes a avaluació ambiental estratègica ordinària: s'adjuntarà un estudi ambiental estratègic amb el contingut mínim de l'Annex IV de la Llei 21/2013 que haurà d'aportar informació sobre qualsevol problema mediambiental existent que sigui rellevant per al pla o programa, incloent en particular els problemes relacionats amb qualsevol zona d'especial importància mediambiental, com les zones designades de conformitat amb la legislació aplicable sobre especies protegides i els espais protegits Xarxa Natura 2000.

2.- En el cas de projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental ordinària: s'adjuntarà un estudi d'impacte ambiental amb el contingut mínim de l'Annex VI de la Llei 21/2013 que haurà de contenir un apartat d'avaluació ambiental de repercussions en espais de la Xarxa Natura 2000. Aquest apartat inclourà, de manera diferenciada per a cadascuna de les alternatives del projecte considerades, el següent:

a) Identificació dels espais afectats, i per a cadascun identificació dels hàbitats, espècies i altres objectius de conservació afectats pel projecte, juntament amb la descripció dels seus requeriments ecològics més probablement afectats pel projecte i la informació disponible quantitativa, qualitativa i cartogràfica descriptiva del seu estat de conservació a escala del conjunt espai.

b) Identificació, caracterització i quantificació dels impactes del projecte sobre l'estat de conservació dels hàbitats i espècies pels quals s'ha designat el lloc, sobre la resta dels objectius de conservació especificats en el corresponent pla de gestió, i si escau sobre la connectivitat amb altres espais i sobre els altres elements que atorguen particular importància a l'espai en el context de la Xarxa i contribueixen a la seva coherència. L'avaluació d'aquests impactes es recolzarà en informació real i actual sobre els hàbitats i espècies objecte de conservació en el lloc.

c) Mesures preventives i correctores destinades a mitigar els impactes, i mesures compensatòries destinades a compensar l'impacte residual, evitant amb això una deterioració neta del conjunt de variables que defineixen l'estat de conservació en el conjunt del lloc dels hàbitats o les espècies afectats pel projecte.

d) Especificitats del seguiment dels impactes i mesures contemplats.

3.- En el cas de plans o programes subjectes a avaluació ambiental estratègica simplificada: s'haurà d'aportar un document ambiental estratègic amb el contingut de l'article 29 de la Llei 21/2013 que inclourà un apartat específic per l'avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l'espai i que haurà de contenir, com a mínim la següent informació: la descripció i localització del pla o programa i de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l'espai i els mesures correctores i protectores per minimitzar-los.

4.- En el cas de projectes subjectes a avaluació d'impacte ambiental simplificada: s'haurà d'aportar un document ambiental amb el contingut mínim de l'article 45 de la Llei 21/2013 que inclourà un apartat específic per l'avaluació de les seves repercussions en el lloc, tenint en compte els objectius de conservació de l'espai i que haurà de contenir, com a mínim la següent informació: la descripció i localització del projecte i de totes les accions susceptibles de produir impactes, la descripció del medi afectat, els impactes principals que es preveuen sobre el medi ambient tenint en compte els objectius de conservació de l'espai i els mesures correctores i protectores per minimitzar-los.

En el cas que la documentació adjunta no s'adeqüi al contingut mínim establert, la direcció general competent podrà requerir l'esmena de les deficiències, llevat que aquesta pugui comprovar la informació per tècniques telemàtiques o la documentació es trobi en poder de l'administració autonòmica, d'acord amb el que preveu la normativa en matèria de simplificació administrativa.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Trenta dies hàbils des de la recepció de la notificació

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Planificació al Medi Natural

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Planificació al Medi Natural

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176666 - Fax: 971176679

(xarxanatura@dgmambie.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar