Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud reconeixement esportistes d'alt nivell Illes Balears

Tramitar la sol·licitud de reconeixement d'esportistes d'alt nivell de les Illes Balears.

NOTA ACLARIDORA:

Es tramita exclusivament el reconeixement com a esportista d'alt nivell.

NO es tracta de cap convocatòria de subvencions.

Persones destinatàries

Podran presentar les sol·licituds les persones esportistes interessades i les federacions esportives en representació dels que hagin participat i hagin obtingut els resultats en les competicions o en les proves esportives.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre i notificar és de sis mesos des de la presentació de la sol·licitud, sense perjudici de les possibles suspensions establertes en els articles 21, 22 i 23 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Cultura, Participació i Esports

Tràmits

X

Sol·licitud de reconeixement de la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears

Requisits

1 - Per ser esportista d'alt nivell de les Illes Balears és necessari haver competit i obtingut un resultat mínim en les proves esportives que es determinen a la resolució de la consellera de Transparència, Cultura i Esports.

2 - Per obtenir la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears s'han de complir els requisits següents:

a) Haver nascut a les Illes Balears o tenir veïnatge administratiu en qualsevol municipi de les Illes Balears, amb un mínim de tres anys comptadors des de l'obtenció del resultat esportiu.

b) Tenir la residència fiscal a Espanya.

c) Ser esportista que participa en la categoria absoluta de qualsevol esport o en les dues categories immediatament inferiors.

d) Disposar d'una llicència esportiva en vigor expedida per una federació de les Illes Balears, sense perjudici que, en el cas que no hi hagi llicència de la federació de les Illes Balears, s'atorgui la mateixa validesa a l'emesa per la federació espanyola corresponent.

e) Haver obtingut el resultat esportiu en els sis mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears, davant la Direcció General d'Esports i Joventut de la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports.

f) No estar sancionat, amb caràcter ferm, per dopatge o no trobar-se sotmès a cap sanció disciplinària esportiva de caràcter molt greu o cap sanció administrativa en matèria esportiva de caràcter greu o molt greu de les establertes a la Llei 14/2006.

g) Conèixer i acceptar els beneficis i les obligacions que s'inclouen en el Decret 91/2015 durant el termini de vigència de la condició d'esportista d'alt nivell de les Illes Balears.

Documentació a presentar

a. Autorització perquè l'administració corresponent pugui accedir telemàticament a les dades del document acreditatiu de la identitat de l'esportista. En cas de no atorgar aquesta autorització expressa, s'ha d'aportar una fotocòpia compulsada del document acreditatiu de la identitat de l'esportista.

b. Fotocòpia compulsada de la llicència esportiva en vigor expedida per la federació corresponent de les Illes Balears o, si escau, per l'espanyola.

c. En el cas que ho tramiti la federació, autorització per tramitar la sol·licitud signada per l'esportista.

d. Per als o les esportistes no nascuts a les Illes Balears, certificat d'empadronament.

e. Certificat expedit per l'Administració tributària relatiu a la residència fiscal dels o de les esportistes.

f. Certificat expedit per la federació corresponent sobre el resultat obtingut en les proves esportives que s'han de determinar en l'ordre de la consellera de Participació, Transparència i Cultura.

g. La classificació esportiva dels resultats obtinguts en les referides proves esportives.

h. En els casos en què els resultats presentats s'hagin obtingut en equip, s'haurà d'aportar un certificat federatiu de la pertinença de l'esportista a aquell equip.

Models:

Termini màxim

Indefinit

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Cultura, Participació i Esports