Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics per a projectes i programes d'investigació i actuació en salut laboral i per a la contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals, corresponent a l'exercici pressupostari de l'any 2018

1. La realització de programes, projectes i actuacions en matèria de salut laboral següents:

a) Actuacions relatives a la implantació de sistemes de gestió en les pimes i la integració de la prevenció en l'activitat de les empreses, i estudi i anàlisi de les necessitats preventives en sectors específics de les petites i mitjanes empreses, a les illes d'Eivissa i Formentera.

b) Actuacions de foment, suport tècnic i informació i divulgació de la prevenció en les petites i mitjanes empreses de Menorca.

c) Actuacions destinades a la verificació de l'existència de plans de seguretat i salut laboral a les obres de construcció, i control de la posada en pràctica de les mesures preventives que s'hi preveuen.

d) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la presència de substàncies o de productes químics i agents biològics per als treballadors en el sector de l'hoteleria de les Illes Balears.

e) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la investigació d'accidents de treball i a la implantació de mesures destinades a prevenir-los.

f) Projectes relatius a l'elaboració de manuals, guies i estudis relatius a la igualtat efectiva entre dones i homes en matèria de prevenció de riscs laborals.

g) Projectes relatius a l'avaluació de les condicions de treball del personal de neteja de centres sanitaris.

h) Campanya de difusió i actualització de conceptes relatius a la prevenció de riscs laborals a través de butlletins digitals i pàgines web.

2. La contractació de personal tècnic en prevenció de riscs laborals.

Persones destinatàries

1. Es consideren entitats beneficiàries dels ajuts que es preveuen en aquesta Convocatòria:

a) Les organitzacions sindicals més representatives.

b) Les organitzacions sindicals que han obtingut, en l'últim procés electoral anterior a dia 31 de desembre del 2017:

- Un nombre mínim de delegats de personal, membres de comitès d'empresa, o dels òrgans corresponents de les administracions públiques equivalent a l'1 % del total de representants escollits a l'àmbit territorial de les Illes Balears a dia de 31 de desembre de 2017.

- Una representació atribuïble, com a mínim, en un nombre igual o superior, a dos territoris insulars de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

c) Les organitzacions empresarials que tenen la condició de més representatives a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per dictar i notificar la resolució expressa de concessió de la subvenció és de sis mesos des de la data d'acabament del termini per presentar les sol·licituds

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Normativa del procediment

  • Ordre del conseller de Treball i Formació de 4 de maig de 2005 per la qual s'estableixen les bases reguladores de les subvencions en matèria de treball i formació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els contractes subjectes a aquesta Convocatòria han d'ajustar-se als requisits següents:

a) Han de concertar-se amb tècnics de nivell superior o mitjà en prevenció de riscs laborals.

b) Perquè un contracte fix discontinu es pugui subvencionar el període d'activitat ha de ser de 6 mesos com a mínim.

c) En el supòsit que el contracte se subscrigui a temps parcial, per accedir als incentius la jornada laboral contractada ha de ser almenys del 50 % de la jornada completa d'un treballador o treballadora comparable en els termes de l'article 12.1 del Text refós de la Llei l'Estatut dels treballadors.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds s'exhaurirà dia 1 d'agost de 2018. No obstant això, si en aquesta data no han transcorregut deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la Convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears, la sol·licitud es podrà presentar vàlidament dins d'aquest darrer termini.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176825