Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat de l'ensenyament privat concertat (sexennis) [educació concertada]

L'Acord del 2016 de reprogramació de l'Acord del 2008 i altres millores sociolaborals estableix els criteris d'elegibilitat i el procediment per al reconeixement del complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat.

Correspon reconèixer el complement lligat a l'antiguitat i a la formació del professorat al professorat en actiu, en qualsevol etapa educativa, en pagament delegat o pagament directe a cooperatives, que facin feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears amb una antiguitat de sis anys o més i que acreditin haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda. Els períodes d'excedència no es computen com antiguitat, només es computarà en aquelles excedències que així ho estableixi el conveni col·lectiu d'aplicació.

Codi SIA

208303

Persones destinatàries

Professorat en actiu, de qualsevol etapa educativa, que estigui en pagament delegat o pagament directe i que faci feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears. Aquest professorat ha d'acreditar una antiguitat de sis anys o més, i haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda, d'acord amb els termes que estableix la Resolució de convocatòria.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'històric de resolucions definitives es pot consultar a través del següent enllaç

https://www.caib.es/sites/nominaprofessorat/ca/histaric_de_resolucions_de_sexennis/.

Contra la resolució d'aprovació de les llistes definitives es pot interposar recurs d'alçada davant el conseller d'Educació i Formació Professional en el termini d'un mes comptador des de l'endemà de la publicació de les llistes. La interposició del recurs es pot fer a través del següent enllaç

https://www.caib.es/seucaib/ca/201/empreses/tramites/tramite/3760382

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Tràmits

X

Sol·licitud de reconeixement del complement d'antiguitat i formació (informació i models de sol·licituds)

Requisits

Professorat en actiu, de qualsevol etapa educativa, que estigui en pagament delegat o pagament directe i que faci feina en un centre o, simultàniament, en diversos centres educatius privats concertats de les Illes Balears. Aquest professorat ha d'acreditar una antiguitat de sis anys o més, i haver cursat, almenys, cent hores de formació reconeguda, d'acord amb els termes que estableix la Resolució de convocatòria.

Documentació a presentar

Els docents interessats han d'adreçar al centre escolar la sol·licitud del reconeixement del complement, adjuntant-hi un certificat de vida laboral actualitzat. La sol·licitud es pot presentar a partir del mes en que es compleixen els criteris. El model de sol·licitud es troba en aquest tràmit (format Word i format PDF).

Posteriorment, el centres escolars han de presentar a la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les sol·licituds rebudes dels docents, adjuntant-les a la sol·licitud específica dirigida a la Direcció General. El reconeixement del complement tendrà efectes econòmics a partir del mes següent a aquell en que s'hagin presentat les sol·licituds a la Direcció General.El model de sol·licitud es troba en aquest tràmit (format Word i format PDF).

Una vegada presentades les sol·licituds, la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres les revisarà i comprovarà l'acompliment dels requisits d'elegibilitat. Posteriorment, publicarà a aquesta Seu electrònica una resolució provisional de sol·licituds estimades i de sol·licituts denegades. Els interessats disposaran d'un termini de DEU dies hàbils per fer al·legacions, a partir de l'endemà de la publicació.

Després de estudiar les al·legacions efectuades i d'haver realitzat les comprovacions pertinents, el director general de Planificació, Ordenació i Centres dictarà la resolució definitiva de sol·licituds estimades i de sol·licituds desestimades. Aquesta resolució es publicarà a aquesta Seu Electrònica. Els interessats disposaran d'un mes, comptador a partir de l'endemà de la publicació, per interposar recurs d'alçada contra la resolució. El termini de resolució dels recursos d'alçada és de 3 mesos; si en haver passat aquest termini no s'ha obtingut notificació de la resolució del recurs, s'ha d'entendre desestimat.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini màxim, sempre que la documentació aportada pels interessats sigui suficient i consti acreditada la formació requerida, és de 6 mesos.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Centres Concertats

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177836 - Fax: 971176872

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

Observacions

Per obtenir el reconeixement de la formació podeu anar al següent enllaç:

https://www.caib.es/seucaib/ca/200/persones/tramites/tramite/1479126

X

Presentació d'al·legacions a les llistes provisionals

Requisits

Les persones interessades poden formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

El termini per formular al·legacions davant el director general de Planificació, Ordenació i Centres és de 10 dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació de la llista provisional

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Centres Concertats

C/ del Ter, 16, Ed. Alexandre Rosselló Pastors (Polígon de Son Fuster, 1a planta). Tel.: 971177836 - Fax: 971176872

(centresconcertats@dgplacen.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Departament de Centres Concertats

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar