Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció al Registre General de Plans d'Autoprotecció (RGPA)

Base de dades informatitzada sobre mesures d'autoprotecció d'establiments

Codi SIA

208292

Persones destinatàries

Titulars de les activitats

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Tràmits:

Els titulars de centres, establiments i dependències dedicats a activitats que hagin de disposar d'un pla d'autoprotecció d'acord amb la normativa d'emergències han de presentar aquest pla, per mitjans telemàtics, al registre autonòmic corresponent, així com les seves modificacions i revisions. A través d'aquesta presentació el pla queda registrat a tots els efectes, sens perjudici de les posteriors comprovacions que pugui dur a terme l'administració competent.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Emergències i Interior

Tràmits

X

Pagament de la taxa

Requisits

Titulars de les activitats

Taxes

M49 . Taxa per a la inscripció als registres depenents de l'autoritat competent en matèria d'emergències - Telemàtic

Documentació a presentar

Resguard de pagament

Models:

Termini màxim

Segons normativa aplicable

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Emergències i Interior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació d'Emergències

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n . Tel.: 971177100 - Fax: 971784184

(autopro@dgiej.caib.es)

Observacions

Podeu realitzar el pagament de la taxa en línia a través del següent enllaç: http://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3582

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Emergències i Interior

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar