Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció al Registre de Serveis d'Emergències i Urgències (RSEU)

S'hi hauran d'inscriure tots els serveis d'urgències i emergències existents en el territori de les Illes Balears

Codi SIA

208291

Persones destinatàries

Titulars dels serveis d'urgències i emergències existents en el territori de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El D 8/2004, de 23 de gener, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, crea, a l'article 4, el Registre de Serveis d'Emergències i Urgències en el qual s'han d'inscriure, de forma obligatòria, tots els serveis públics i privats regulats en el títol II de la Llei 2/1998, de 13 de març, d'ordenació d'emergències a les Illes Balears, com també els competents en matèria de seguretat ciutadana, això és, en resum, els serveis de prevenció i extinció d'incendis i salvaments, els serveis de rescat a la platja i la muntanya, els serveis d'emergència sanitària extrahospitalària, els centres de gestió d'emergències, els serveis de seguretat ciutadana i el voluntariat de protecció civil. El RD 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que poden donar origen a situacions d'emergència, diu en els punts 1 i 2 de l'article 5, el següent: les dades dels plans d'autoprotecció rellevants per a la protecció civil hauran de ser inscrits en un registre administratiu, que inclourà com a mínim les dades referides a l'annex IV de la Norma Bàsica d'Autoprotecció.

Amb aquesta finalitat, els titulars de les activitats remetran a l'òrgan de la comunitat autònoma encarregat de l'esmentat registre les referides dades i les seves modificacions. És a l'article 16 del D 8/2004, on es crea el Registre General de plans d'autoprotecció que depèn de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques. La documentació dels plans d'autoprotecció s'ha de presentar en suport escrit per triplicat i el corresponent suport informàtic. Addicionalment, a l'esmentat D 8/2004, s'indica a l'article 12 que el Pla d'Autoprotecció l'ha de confeccionar i signar un tècnic competent. Aquests tècnics s'han d'inscriure en el registre corresponent de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, per la qual cosa es publica també la sol·licitud d'inscripció en aquest registre.

AVÍS: Al BOIB núm. 50 de 6 d'abril de 2006 es va publicar la Llei 3/2006, de 30 de març, de gestió d'emergències de les Illes Balears. En aquesta Llei es crea a la Disposició addicional sisena, la Taxa per a la inscripció als registres dependents de l'autoritat competent en matèria d'emergències. Totes les inscripcions que es facin als Registres dependents de la conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques s'haurà de pagar la taxa en vigor mitjançant Document Unificat d'Ingrés habilitat a l'efecte i s'haurà de posar el CODI M49. Aquest document es troba a disposició de les persones interessades a les unitats de personal de totes les conselleries de l'Administració de la CAIB.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Emergències i Interior

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Pagament de la taxa

Documentació a presentar

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Emergències i Interior

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació d'Emergències

C/ de Francesc Salvà i Pizà, s/n (es Pinaret). Tel.: 971177100 - Fax: 971784184

(inscripcio_rseu@dgiej.caib.es)

Observacions

Podeu realitzar el pagament de la taxa en línia a través del següent enllaç: https://www.atib.es/ta/modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=3582

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Emergències i Interior
Finalitat Tramitació del procediment
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional