Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Renda social garantida

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència.

Codi SIA

208288

Persones destinatàries

Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no tenguin dret a percebre l'ingrés mínim vital, que compleixin els requisits establerts en l'article 20 del Decret llei 7/2022 de 11 de juliol , de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears i que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Persones d'almenys 23 anys i menors de 65, soles o integrants d'una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no contributiva, soles o com a membres d'una unitat de convivència.

c) Persones d'entre 18 anys i 22 anys que tenguin menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, les dones víctimes de violència masclista o víctimes de tracte.

d) Persones d'entre 18 anys i 22 anys que han estat sotmeses a mesures administratives de tutela o guarda del sistema de protecció de menors d'administracions públiques de les Illes Balears i que siguin perceptores de l'ingrés mínim vital.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida

Requisits

Actualment poden tenir dret a les prestacions de la renda social garantida, en les condicions que disposa el Decret llei 7/2022 de 11 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, les persones en les quals concorrin en general les circumstàncies següents:

a) Que estiguin en situació de vulnerabilitat econòmica, tal com estableix l'article 17.

b) Que tenguin una resolució denegatòria, expressa o presumpta, de l'ingrés mínim vital, excepte en els casos en què no ho puguin sol·licitar per no complir els requisits d'accés exigibles d'acord amb la normativa vigent reguladora de l'esmentat ingrés mínim vital.

c) Que, en el cas de tenir dret, el sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat de convivència, hagin sol·licitat els subsidis i/o prestacions per desocupació, o altres prestacions o pensions públiques, i tenguin resolució expressa o presumpta.

d) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.

e) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

Aquest requisit no s'exigirà en els casos següents:

i. Les persones menors d'edat incorporades a una unitat de convivència per motius de naixement, adopció, guarda amb fins

d'adopció o acolliment familiar permanent.

ii. Les persones víctimes de tracta d'éssers humans o explotació sexual. Aquesta condició s'acreditarà mitjançant resolució

judicial o informe dels serveis socials.

iii. Les dones víctimes de violència masclista acreditada per qualsevol dels mitjans establerts a l'article 78 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, i a l'article 23 de la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de

protecció integral contra la violència de gènere.

iv. Quan l'absència del territori de les Illes Balears estigui motivada per causes laborals o professionals i sigui inferior a

quatre mesos. Aquesta circumstància s'ha d'acreditar en el moment de sol·licitar la prestació amb la documentació que

s'indiqui en el formulari de sol·licitud.

f) Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta de treball adequada, segons normativa laboral vigent, o hagi causat baixa voluntària a la seva feina, ja sigui per compte pròpia o aliena, en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda social garantida.

g) Que la persona sol·licitant o cap membre adult de la unitat de convivència tingui deutes amb l'administració autonòmica generats a partir d'un expedient sancionador dels prevists en la secció tercera d'aquest capítol, i que suposi una infracció molt greu.

h) Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la renda social garantida o de l'ingrès mínim vital com a membre d'una altra unitat de convivència.

Documentació a presentar

Veure els apartats següents

Models:

Termini màxim

No s'estableix

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Reconeixement de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Reconeixement de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax: 971784159

(inforesoga@caib.es)

Observacions

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida, com a prestació econòmica adreçada a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies i altres nuclis de convivència que es trobin en situació de necessitat.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Serveis Socials

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar