Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Renda social garantida

La renda social garantida és una prestació periòdica adreçada a situacions de vulnerabilitat econòmica i a la cobertura de les despeses bàsiques de persones, famílies o altres nuclis de convivència que es trobin en situació de pobresa. Per més informació consulteu ací

Persones destinatàries

La renda social garantida ha de donar cobertura a totes les situacions de vulnerabilitat econòmica de les famílies.

A partir de dia 1 de gener de 2017, es crea el complement de renda social garantida per a beneficiaris de pensió no contributiva, incloses les llars unipersonals.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Serveis Socials i Cooperació

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida

Requisits

Actualment podran sol·licitar la prestació de renda social garantida, les persones que compleixin els requisits següents:

- Estar empadronats en un municipi de les Illes Balears i dur un període mínim de 36 mesos de residència a les Illes Balears.

- No tenir dret a percebre altres prestacions publiques l'import de les quals superi la prestació bàsica de Renda Social Garantida.

- Ser major de 25 anys o, major de 18 anys si té menors o persones amb discapacitat al seu càrrec, o que sigui víctima de violència de gènere.

- Que el nucli familiar no tingui ingressos o que els ingressos siguin inferiors a la prestació que els hi correspondria d'acord amb el barem de la renda social garantida per a l'any 2017.

- Constituir una llar independent, com a mínim, els 6 mesos anteriors a la sol·licitud. Resten exemptes les persones amb discapacitats al seu càrrec, víctimes de violència de gènere, en procés de desnonament o que es trobin en procés de separació o divorci o altres conflictes familiars.

- Els ingressos de la unitat familiar no superin el límit establert per l'article 8.6 de la Llei 5/2016.

- Cap membre del nucli familiar o de la unitat familiar (altres familiars que conviuen en el mateix domicili) hagi renunciat a una oferta de treball adequada o hagi causat baixa voluntària en el seu lloc de feina en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud

- Quant el complement de renda social garantida, el podran sol·licitar tots els beneficiaris de pensió no contributiva, sempre que la suma dels seus ingressos computables i el complement de renda social garantida no suposin una alteració a la baixa de l'import de la pensió no contributiva.

Documentació a presentar

Veure els apartats següents

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No s'estableix

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Renda Social Garantida

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Renda Social Garantida

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax: 971784159

Observacions

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida, com a prestació econòmica adreçada a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies i altres nuclis de convivència que es trobin en situació de necessitat.