Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Renda social garantida

La renda social garantida de les Illes Balears és una prestació periòdica dirigida a cobrir les situacions de vulnerabilitat social derivada de la carència de recursos econòmics de les persones, les famílies o altres nuclis de convivència.

Codi SIA

208288

Persones destinatàries

Poden ser titulars de la renda social garantida les persones en situació de vulnerabilitat econòmica que no tenguin dret a percebre l'ingrés mínim vital, que compleixin els requisits establerts en l'article 20 del Decret llei 10/2020 de 12 de juny , de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears i que estiguin en alguna de les situacions següents:

a) Persones de més de 23 anys i menys de 65 anys, soles o integrants d'una unitat de convivència.

b) Persones de més de 65 anys que no compleixin els requisits per ser beneficiàries de cap pensió contributiva o no contributiva, soles o com a membres d'una unitat de convivència.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Afers Socials i Esports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida

Requisits

Actualment poden tenir dret a les prestacions de la renda social garantida, en les condicions que disposa el Decret llei 10/2020 de 12 de juny, de prestacions socials de caràcter econòmic de les Illes Balears, les persones en les quals concorrin en general les circumstàncies següents:

a) Que hagin sol·licitat l'ingrés mínim vital i tenguin la resolució desestimatòria per motius d'ingressos durant l'exercici anterior, però que tenguin, en el moment de la sol·licitud, ingressos inferiors a la quantia de la renda social garantida.

b) Que estiguin empadronades en qualsevol dels municipis de les Illes Balears en la data de la sol·licitud.

c) Que acreditin una residència a les Illes Balears amb un mínim de dotze mesos d'antelació a la data de presentació de la sol·licitud.

d) Estar en situació de vulnerabilitat econòmica per no tenir rendes o ingressos suficients, d'acord a la definició de vulnerabilitat econòmica de l'article 17 del Decret llei 10/2020 de 12 de juny.

e) Que cap membre de la unitat de convivència tengui dret a percebre altres prestacions públiques, l'import de les quals iguali o superi la prestació econòmica de la renda social.

f) Que la persona sol·licitant, o qualsevol de les persones integrants de la unitat familiar, no hagi renunciat a una oferta de treball adequada, segons normativa laboral vigent, o hagi causat baixa voluntàriament a la seva feina, ja sigui per compte pròpia o aliena, en els tres mesos anteriors a la presentació de la sol·licitud de la renda social garantida.

g) Que la persona sol·licitant no sigui beneficiària de la renda social garantida o de l'ingrés mínim vital com a membre d'una altra unitat de convivència.

Documentació a presentar

Veure els apartats següents

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No s'estableix

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà delRegistre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultarles adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'Administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Reconeixement de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Reconeixement de Prestacions Socials de Caràcter Econòmic

Pl. de la Drassana, 4. Tel.: 971177200 - Fax: 971784159

Observacions

Presentació de sol·licitud de la renda social garantida, com a prestació econòmica adreçada a la cobertura de les despeses bàsiques de les persones, famílies i altres nuclis de convivència que es trobin en situació de necessitat.

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General de Serveis Socials
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar