Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes per a inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, 2015-2019 (MARGES)

LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat

Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica,

Codi SIA

208262

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Presentació de sol.licituds

Documentació a presentar

a)Si el sol- licitant és persona jurídica, fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat, dels estatuts socials correctament inscrits en el

registre corresponent o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats i document que acrediti la representació amb la qual

actua la persona que signa la sol- licitud. La representació ha de ser vigent en el moment de la presentació de la sol- licitud d'ajuda.

b) Plànol del recinte i de la parcel- la on s'ha d'executar la inversió que es sol- licita i croquis de senyalització i ubicació de la

inversió.

c) En el cas dels propietaris de les parcel- les, que no siguin els titulars de l'explotació inscrita en el Registre Interinsular Agrari

(RIA), s'ha de presentar un document acreditatiu de la titularitat de la parcel- la en la qual s'ha de realitzar la inversió.

d) En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també s'ha d'aportar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del NIF de l'agrupació, si se'n disposa.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució

que assumeix cadascun d'ells, així com el número de compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells.

- Nomenament d'una persona en representació o apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les

obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació

fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l'article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny,

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el dia 20/12/2018

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176555 - Fax: 971176871

Observacions

.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Finalitat

Incorporar les dades personals necessàries als nostres sistemes d'informació per tramitar l'ajuda sol·licitada d'acord amb la convocatòria

Legitimació

Consentiment de l'interessat

Destinatari

Es cediran les dades a qualsevol organisme autonomic, estatal i/o europeu que d'acord amb la normativa d'aplicació hagui de ser destinatari de la informació de les dades personals tractades pel FOGAIBA en qualsevol dels àmbits directament relacionats amb la gestió de les subvencions

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar