Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inversions no productives vinculades a la realització de compromisos d'agroambient i clima, corresponents a l'any 2015 a 2019 (MARGES)

LLuitar contra l'erosió i la protecció de la biodiversitat

Mantenir la riquesa paisatgística i lluitar contra l'erosió genètica,

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques o agrupacions sense personalitat jurídica

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

Presentació de sol.licituds

Documentació a presentar

a)Si el sol- licitant és persona jurídica, fotocòpia compulsada del NIF de l'entitat, dels estatuts socials correctament inscrits en el

registre corresponent o certificat d'inscripció registral dels documents esmentats i document que acrediti la representació amb la qual

actua la persona que signa la sol- licitud. La representació ha de ser vigent en el moment de la presentació de la sol- licitud d'ajuda.

b) Plànol del recinte i de la parcel- la on s'ha d'executar la inversió que es sol- licita i croquis de senyalització i ubicació de la

inversió.

c) En el cas dels propietaris de les parcel- les, que no siguin els titulars de l'explotació inscrita en el Registre Interinsular Agrari

(RIA), s'ha de presentar un document acreditatiu de la titularitat de la parcel- la en la qual s'ha de realitzar la inversió.

d) En el cas d'agrupacions sense personalitat jurídica, també s'ha d'aportar:

- Document en què es reflecteixin les normes o la reglamentació de funcionament que hagin subscrit tots els membres.

- Fotocòpia compulsada del DNI de les persones associades i del NIF de l'agrupació, si se'n disposa.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què hi hagi constància expressa dels compromisos d'execució

que assumeix cadascun d'ells, així com el número de compte bancari (24 dígits IBAN) de cada un d'ells.

- Nomenament d'una persona en representació o apoderat únic de l'agrupació amb poder suficient per complir les

obligacions que corresponen a l'agrupació com a beneficiària.

- Document subscrit per tots els membres de l'agrupació en què s'hi faci constar el compromís de no dissoldre l'agrupació

fins que no hagi transcorregut el termini de prescripció que preveu l'article 22 del Decret legislatiu 1/2005, de 24 de juny,

pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i els articles 57 i 60 del

Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de subvencions.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el dia 20/12/2018

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787312 - Fax: 97176881

Observacions

.