Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a inversions en la transformació i comercialització de productes agrícoles, per els anys 2015-2019

Fomentar les inversions en transformació, comercialització i/o desenvolupament de productes agrícoles, d'acord amb el que preveu l'Ordre del conseller d'Agricultura, Medi Ambient i Territori de 19 de febrer de 2015, per la qual s'estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions en el marc del Programa de Desenvolupament Rural de les Illes Balears 2014-2020, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 26 de febrer de 2015.

Persones destinatàries

Persones físiques i jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Tràmits

X

Presentació de sol.licituds

Requisits

.

Documentació a presentar

a) Persones físiques: si n'és del cas, document que acrediti la seva representació.

b) Persones jurídiques: Fotocòpia del NIF de l'entitat, dels estatuts socials degudament inscrits en el registre corresponent, i del document que acrediti la seva representació.

c) Memòria agronòmica que detalli:

1) Inversions a realitzar.

2) Matèries primeres agràries i productes finals, especificant la seva procedència, les capacitats productives i de transformació.

3) Benefici econòmic de la inversió pels productors de matèries primeres agrícoles i ramaderes.

4) Repercussió de les actuacions en, com a mínim, un d'aquests punts:

a. Millorar el rendiment, la competitivitat i el desenvolupament econòmic.

b. Fomentar els productes de qualitat.

c. Afavorir la innovació i el respecte al medi ambient, la seguretat laboral, la higiene, el benestar animal i millorar les ratios de sostenibilitat social, econòmica i ambiental.

5) Viabilitat tècnica del projecte, especificant capacitats productives i de transformació, instal·lacions i sortides comercials.

d) Còpia del Projecte bàsic en cas de realitzar obra major.

e) Documentació acreditativa que la empresa no està en crisi, d'acord amb el punt 2.2 de les Directrius sobre ajudes estatals de salvament i de reestructuració d'empreses no financeres en crisi (2014/C 249/01). En cas que la inversió superi els 200.000,00 €, s'haurà de presentar certificat d'un auditor extern que acrediti que la empresa no està en crisi.

f) Plànols o croquis els quals hi figuri l'emplaçament de les inversions

g) Si n'és el cas, pressuposts o factures proforma de les inversions objecte d'ajuda confeccionat pels seus fabricants o instal·ladors autoritzats. S'han de presentar els tres pressuposts en el cas del que estableix l'apartat 4.9 d'aquesta Resolució.

h) En cas de compra d'edificis, certificat de taxador independent degudament acreditat i inscrit en el registre oficial, i declaració jurada del venedor per si l'edifici ha obtingut una altra subvenció nacional o comunitària en els darrers deu anys.

i) Sol·licitud de Llicència d'obres si n'és del cas.

J) Si escau, documentació justificativa del compliment d'alguns dels supòsits establerts a l'apartat 5.1 d'aquesta Resolució, d'increment de percentatge d'ajuda.

k) Si n'és el cas, documentació justificativa del compliment d'algun dels criteris de puntuació establerts a l'apartat 7.2, de la present Resolució.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

Fins el dia 31/12/2019

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA)

Contacte

Servei o Secció responsable

Ajudes Al Desenvolupament Rural

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971787312 - Fax: 97176881