Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades.

Aquest Registre té com a objecte la promoció, administració i facilitar l'accés de la ciutadania a la mediació familiar (Llei 14/2010, de 9 de desembre, de mediació familiar de les Illes Balears).

Codi SIA

207816

Persones destinatàries

-Els mediadors i mediadores familiars, que per exercir necessiten inscriure's en el Registre de Mediadors Familiars de la Direcció General de Família i Menors - Els col·legis professionals -d'advocats i advocades, de psicologia, pedagogia, psicopedagogia, treball social i educació social-, entitats privades legalment constituïdes i entitats públiques, que, per constituir-se com a centre de mediació, necessiten inscriure's en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades de la Direcció General de Família i Menors.

- Les entitats públiques que vulguin homologar la formació que imparteixen sobre aquesta matèria han de sol·licitar l'homologació al Servei de Mediació de la Direcció General de Família i Menors.

Termini per a resoldre i notificar

El termini per resoldre i notificar és de dos mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Tràmits

X

Registre de Mediadors/Mediadores i Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades.

Documentació a presentar

http://www.atib.es/TA/Modelos/

A aquest web de l'Agència Tributària de les Illes Balears està disponible el model d'imprès 046, que és el document que s'ha d'utilitzar per formalitzar la taxa d'inscripció en el Registre de Mediadors Familiars o en el Registre de Centres de Mediació de Col·legis Professionals i d'Entitats Públiques o Privades (són taxes distintes). L'ingrés de la taxa corresponent es pot fer telemàticament seguint les passes que diu el web o es pot imprimir i ingressar a qualsevol caixa o banc autoritzat (Banca March, Banc de Crèdit Balear, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sa Nostra i La Caixa).

Per a més informació, telefonau al Servei de Família: 971 17 74 36.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional