Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Codi SIA

207815

Persones destinatàries

Empreses del sector de la construcció

Termini per a resoldre i notificar

25 dies hàbils

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

On s'ha de fer la inscripció?

En el Registre corresponent al territori de la comunitat autònoma on radiqui el domicili social de l'empresa.

La inscripció en el Registre és única i té validesa en tot el territori nacional.

Quan s'ha de sol·licitar la inscripció en el Registre?

Les empreses interessades han de sol·licitar la inscripció prèviament a la intervenció en el procés de contractació o subcontractació.

Aquesta inscripció es pot sol·licitar a partir de dia 1 d'agost de 2008, data d'entrada en vigor del Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És aplicable la Llei 32/2006 a una empresa que pertany a un altre sector productiu?

La normativa és aplicable als contractes que hagin subscrit en règim de subcontractació les empreses en general, siguin o no del sector de la construcció, d'acord amb els quals es dugui a terme alguna de les activitats de construcció, encara que l'activitat de l'empresa estigui enquadrada dins un altre sector productiu i no li sigui aplicable el conveni col·lectiu de la construcció.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Presentació de la sol·licitud i inscripció

La sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot presentar:

a) Preferentment, de manera electrònica, per mitjà del sistema informàtic de gestió del Registre d'Empreses Acreditades que es troba al web del Ministeri de Treball i Economia Social.

b) De manera presencial a les oficines de l'IBASSAL (només persones físiques).

c) Per qualsevol de les formes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud i la declaració annexa contenen les dades i els documents exigits, S'EFECTUARÀ LA INSCRIPCIÓ DE L'EMPRESA EN EL TERMINI DE 15 DIES I SE N'EXPEDIRÀ EL CERTIFICAT CORRESPONENT, amb l'assignació d'un número REA format per onze dígits.

Si la sol·licitud no inclou les dades i els documents exigits, la direcció de l'IBASSAL requerirà l'empresa interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar als efectes oportuns.

Únicament es pot denegar la inscripció en el Registre si la sol·licitud o la declaració annexa no reuneixen els requisits o no s'hi adjunten els documents exigits. En aquest cas, la direcció de l'IBASSAL ha de dictar una resolució denegatòria de la inscripció en el termini de quinze dies des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de l'IBASSAL i l'ha de notificar en els deu dies següents.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució denegatòria, la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS REA:

https://expinterweb.mites.gob.es/rea/

Òrgan competent per a resoldre

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Tràmits

X

Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Requisits

Acreditar la formació i la modalitat preventiva.

Documentació a presentar

a) Declaració subscrita per l'empresari o empresària o pel seu representant legal relativa al compliment dels requisits que estableixen els apartats 1 i 2.a) de l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.

b) Documentació que acrediti que l'empresa disposa d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre), d'acord amb els models establerts.

c) Documentació que acrediti que l'empresa disposa de recursos humans, en l'àmbit directiu i productiu, amb la formació necessària en prevenció de riscs laborals, d'acord amb el model establert.

d) Poder de representació, en cas que presenti la sol·licitud una persona diferent de la titular de l'empresa.

Models:

Termini màxim

No hi ha termini.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Administratiu

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900

(rea@ibassal.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei Administratiu

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar