Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Persones destinatàries

Empreses del sector de la construcció

Termini per a resoldre i notificar

25 dies hàbils

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

On s'ha de fer la inscripció?

En el Registre corresponent al territori de la comunitat autònoma on radiqui el domicili social de l'empresa.

La inscripció en el Registre és única i té validesa en tot el territori nacional.

Quan s'ha de sol·licitar la inscripció en el Registre?

Les empreses interessades han de sol·licitar la inscripció prèviament a la intervenció en el procés de contractació o subcontractació.

Aquesta inscripció es pot sol·licitar a partir de dia 1 d'agost de 2008, data d'entrada en vigor del Decret 84/2008, de 25 de juliol, pel qual es crea el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

És aplicable la Llei 32/2006 a una empresa que pertany a un altre sector productiu?

La normativa és aplicable als contractes que hagin subscrit en règim de subcontractació les empreses en general, siguin o no del sector de la construcció, d'acord amb els quals es dugui a terme alguna de les activitats de construcció, encara que l'activitat de l'empresa estigui enquadrada dins un altre sector productiu i no li sigui aplicable el conveni col·lectiu de la construcció.

TRAMITACIÓ DE LA SOL·LICITUD D'INSCRIPCIÓ

Presentació de la sol·licitud i inscripció

La sol·licitud d'inscripció en el Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears es pot presentar:

a) Preferentment, de manera electrònica, per mitjà del sistema informàtic de gestió del Registre d'Empreses Acreditades que es troba al web del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

b) De manera presencial a les oficines de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria.

c) Per qualsevol de les formes que estableix l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Si la sol·licitud i la declaració annexa contenen les dades i els documents exigits, S'EFECTUARÀ LA INSCRIPCIÓ DE L'EMPRESA EN EL TERMINI DE 15 DIES I SE N'EXPEDIRÀ EL CERTIFICAT CORRESPONENT, amb l'assignació d'un número REA format per onze dígits.

Si la sol·licitud no inclou les dades i els documents exigits, la directora general de Treball, Economia Social i Salut Laboral requerirà l'empresa interessada perquè, en el termini de deu dies, esmeni la falta o aporti els documents preceptius, amb la indicació que, si no ho fa, es considerarà que desisteix de la seva sol·licitud, amb la resolució prèvia que s'ha de dictar als efectes oportuns.

Únicament es pot denegar la inscripció en el Registre si la sol·licitud o la declaració annexa no reuneixen els requisits o no s'hi adjunten els documents exigits. En aquest cas, la direcció general competent en matèria de salut laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria ha de dictar una resolució denegatòria de la inscripció en el termini de quinze dies des de l'entrada de la sol·licitud en el registre de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria i l'ha de notificar en els deu dies següents.

Transcorregut aquest termini sense que s'hagi dictat una resolució denegatòria, la persona interessada pot entendre estimada la seva sol·licitud d'acord amb el que estableix l'article 24 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre.

PRESENTACIÓ TELEMÀTICA DE SOL·LICITUDS REA:

http://rea.mtin.gob.es

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Registre d'Empreses Acreditades en el Sector de la Construcció de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Documentació a presentar

a) Declaració subscrita per l'empresari o empresària o pel seu representant legal relativa al compliment dels requisits que estableixen els apartats 1 i 2.a) de l'article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d'octubre.

b) Documentació que acrediti que l'empresa disposa d'una organització preventiva adequada a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscs laborals (BOE núm. 269, de 10 de novembre), d'acord amb els models establerts.

c) Documentació que acrediti que l'empresa disposa de recursos humans, en l'àmbit directiu i productiu, amb la formació necessària en prevenció de riscs laborals, d'acord amb el model establert.

d) Poder de representació, en cas que presenti la sol·licitud una persona diferent de la titular de l'empresa.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Laboral

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971176973