Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals

a) Programa I: promoció de la incorporació de persones desocupades inscrites en demanda d'ocupació i de treballadores i treballadors vinculats a l'empresa per contractes de treball de caràcter temporal com a socis treballadors o de treball de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

b) Programa II: suport a la creació de cooperatives, microcooperatives i societats laborals declarades com a projectes industrials estratègics pel Consell de Govern.

c) Programa III: foment de la creació de microcooperatives mitjançant la subvenció de les despeses de posada en marxa.

d) Programa IV: finançament parcial de les quotes de la Seguretat Social de les persones desocupades que percebin la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic i s'incorporin com a soci treballador o de treball en cooperatives de treball associat, microcooperatives o societats laborals.

e) Programa V: inversions en noves tecnologies de la informació i les comunicacions que contribueixin a la creació, consolidació o millora de la competitivitat de cooperatives, microcooperatives i societats laborals.

Codi SIA

227220

Persones destinatàries

Per ser beneficiàries de la subvenció, les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals sol·licitants han de tenir el centre de treball on es realitza l'actuació a la comunitat autònoma de les Illes Balears, i han de constar inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

Igualment han de tenir el domicili i el centre de treball a les Illes Balears les persones sòcies treballadores o de treball que sol·licitin els ajuts establerts en el Programa IV.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Respecte dels programes I, II, III i V, es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les cooperatives, les microcooperatives i les societats laborals en els termes que s'indiquen en els annexos 1, 2, 3 i 5.

2. Amb caràcter general, les entitats beneficiàries han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

Documentació a presentar

A més de la documentació específica indicada en l'annex per a cada programa, les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació general que s'indica a continuació (original o fotocòpia compulsada), la qual serà completada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb els corresponents informes telemàtics de demanda d'ocupació i vides laborals de les persones incorporades com a soci:

a) Pel que fa a la targeta d'identificació fiscal en cas de persones jurídiques o del DNI en cas de persones físiques, la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, pot consultar les bases de dades corresponents, llevat que la persona sol·licitant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què ha d'aportar una fotocòpia de la targeta o del DNI.

b) Escriptura pública o acta de constitució de l'entitat o institució, i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent.

c) Document fefaent que acrediti la representació de la persona que actua en nom de l'entitat sol·licitant. La representació pot acreditar-se per qualsevol forma vàlida en dret. La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, de conformitat amb l'article 28.2 de la Llei 39/2015, pot consultar les bases de dades corresponents al DNI, excepte que la persona representant s'hi hagi oposat expressament, supòsit en què ha d'aportar fotocòpia del seu DNI.

d) En el cas que l'entitat sol·licitant sigui una cooperativa, una microcooperativa o una societat laboral, documentació acreditativa d'haver duit a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

e) En el cas d'empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

f) Declaració responsable de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons l'annex adjunt al model de sol·licitud que podeu trobar en l'adreça electrònica https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2322212 o en qualsevol de les modalitats que preveu l'apartat 6 del mateix article.

g) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 4 d'octubre de 2018.

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971177736

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Treball i Salut Laboral

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional