Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts públics destinats a fomentar l'economia social per mitjà de la promoció de l'ocupació i la millora de la competitivitat de les cooperatives i les societats laborals

Programa 1: Sol·licitud d'ajudes destinades a fomentar la incorporació de persones desocupades inscrites com a demandants d'ocupació i de treballadors vinculats a l'empresa mitjançant contractes de treball de caràcter temporal com a persones sòcies treballadors o de treball de cooperatives i societats laborals.

Programa 2: Sol·licitud d'ajudes destinades a la millora de la competitivitat de cooperatives en dificultats mitjançant el seu sanejament financer.

Programa 3: Sol·licitud de subvenció de les quotes de la Seguretat Social dels perceptores de la prestació d'atur en la modalitat de pagament únic que s'incorporin com a socis treballadors o de treball en cooperatives o en societats laborals.

Persones destinatàries

Respecte dels programes I i III, es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les cooperatives i les societats laborals en els termes que s'indiquen en els annexos 1 i 3.

Respecte del Programa II, poden ser beneficiàries les persones desocupades que perceben la totalitat de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, que s'hagin constituït com a soci treballador o de treball en una cooperativa o en una societat laboral.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

1. Respecte dels programes I i III, es poden acollir a aquesta convocatòria de subvencions les cooperatives i les societats laborals en els termes que s'indiquen en els annexos 1 i 3.

2. Amb caràcter general, les entitats beneficiàries han de reunir els requisits següents:

a) Estar legalment constituïdes i inscrites en els registres de cooperatives i de societats laborals de la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral.

b) Estar al corrent de les seves obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, i de les obligacions amb la Seguretat Social.

La sol·licitud dels incentius comporta que s'autoritza la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui comprovar d'ofici que l'entitat sol·licitant està al corrent d'aquestes obligacions, sens perjudici que la dita entitat pugui aportar els certificats acreditatius corresponents juntament amb la sol·licitud.

c) Haver dut a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

d) En cas de ser una empresa de més de cinquanta treballadores o treballadors, complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats, llevat que tengui degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

e) Les cooperatives han d'estar al corrent de les obligacions que estableix la Llei 1/2003, de cooperatives de les Illes Balears, modificada per la Llei 5/2011: presentació de comptes anuals, llibres societaris, llibres comptables i totes aquelles modificacions que hagi sofert la societat (renovació del consell rector, renovació de l'interventor, modificació d'estatuts, etc.) i sigui obligatori comunicar al Registre de Cooperatives de les Illes Balears.

f) Les societats laborals han d'estar al corrent de les obligacions regulades en la Llei 44/2015, de 14 d'octubre, de societats laborals i participades, i en el Reial decret 2114/1998, de 2 d'octubre, sobre Registre Administratiu de Societats Laborals: modificació del capital social, trasllat de domicili, augment del límit de les hores/any treballades i les transmissions d'accions o participacions socials.

3. Respecte del Programa II, poden ser beneficiàries les persones desocupades que perceben la totalitat de la prestació per desocupació en la modalitat de pagament únic, que s'hagin constituït com a soci treballador o de treball en una cooperativa o en una societat laboral.

Documentació a presentar

A més de la documentació específica indicada en l'annex per a cada programa, les persones interessades han d'adjuntar a la sol·licitud la documentació general que s'indica a continuació (original o fotocòpia compulsada), la qual serà completada per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria amb els corresponents informes telemàtics de demanda d'ocupació i vides laborals de les persones incorporades com a soci:

a) Targeta d'identificació fiscal.

b) Escriptura pública o acta de constitució de l'entitat o institució, i estatuts degudament inscrits en el registre corresponent.

c) Document nacional d'identitat de la persona física que actuï en representació de la persona jurídica i escriptura de poder suficient i subsistent que l'acrediti per actuar davant l'Administració autonòmica en el procediment de concessió de subvencions, llevat que la capacitat de representació s'inclogui en els estatuts.

d) En el cas que l'entitat sol·licitant sigui una cooperativa o una societat laboral, documentació acreditativa d'haver duit a terme l'organització preventiva de riscs laborals.

e) En el cas d'empreses de més de cinquanta treballadors o treballadores, declaració responsable de complir l'obligació de reserva de quota d'un 2 % a favor de treballadores o treballadors discapacitats o de tenir degudament autoritzada l'aplicació de les mesures alternatives.

f) Acreditació de no estar sotmès a cap de les prohibicions que estableixen els apartats 1 i 2 de l'article 10 del Text refós de la Llei de subvencions, aprovat per mitjà del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, que s'ha de fer segons el que preveu l'apartat 6 del mateix article.

g) Declaració responsable en què es facin constar les subvencions o els ajuts que, per a la mateixa finalitat, s'hagin obtingut de qualsevol administració o ens públic o privat nacional, de la Unió Europea o d'organismes internacionals, com també les que s'hagin sol·licitat o, si s'escau, una declaració expressa de no haver-ne demanat cap.

S'hi ha de fer constar, a més, una declaració sobre tots els ajuts de minimis rebuts durant els tres anys anteriors a la data de la sol·licitud, com també els sol·licitats pendents de resoldre.

L'import màxim total d'ajuts públics atorgat en concepte d'ajuts de minimis que una empresa pot rebre durant un període de tres anys, a partir de la concessió del primer ajut d'aquesta mena, no pot superar la quantitat de dos-cents mil euros (200.000 €), excepte en el cas d'empreses del sector del transport per carretera, en què el màxim és de cent mil euros (100.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió; en el cas d'empreses del sector de l'agricultura, en què el màxim és de quinze mil euros (15.000 €) en el mateix període, d'acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013, de la Comissió, i en el d'empreses del sector de pesca i aqüicultura, en què el màxim és de 30.000 € en el mateix període, segons el Reglament (UE) 717/2014, abans referenciat.

L'entitat sol·licitant ha de declarar les situacions noves que es puguin produir pel que fa al cas mitjançant un escrit que ha de presentar a la Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, en el termini de quinze dies comptadors des de la data en què se li concedeixi la subvenció o presenti noves sol·licituds d'ajuts.

h) Declaració responsable de l'empresa de no estar incursa en les exclusions indicades en l'apartat sisè d'aquesta convocatòria.

i) Imprès de declaració de dades bancàries.

El model corresponent el podeu trobar a l'adreça electrònica:

j) La sol·licitud dels ajuts implica autoritzar la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria perquè pugui obtenir la informació acreditativa del compliment de les obligacions tributàries amb l'Estat i amb la Comunitat Autònoma, com també amb la Seguretat Social, si bé l'entitat també pot presentar aquestes acreditacions juntament amb la sol·licitud dels ajuts.

k) La Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral, instructora de l'expedient, podrà comprovar la situació de demanda d'ocupació de les persones incorporades com a sòcies com també les seves vides laborals per mitjà d'una consulta a les bases de dades corresponents. No obstant això, les persones sol·licitants podran aportar la documentació pertinent juntament amb la sol·licitud.

Models:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds comença el tercer dia següent al de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 5 d'octubre de 2018.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Treball, Economia Social i Salut Laboral

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament de Relacions Laborals

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900