Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general

Inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general

Persones destinatàries

Persones físiques i/o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de l'òrgan competent per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

DATA DE CADUCITAT:

El termini per sol·licitar la inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general es de 3 mesos a partir de la notificació de l'autorització de la reserva temporal de denominació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Requisits

S'ha de disposar de la l'autorització de reserva temporal de denominació.

Taxes

5.10.1.1 . Inscripció Registre d'Entitats Esportives - Telemàtic

Documentació a presentar

La inscripció d'un club esportiu de règim general exigeix la presentació de la sol·licitud corresponent acompanyada de la documentació següent:

a) Acta de constitució, en document públic o privat, subscrita per un mínim de cinc persones físiques o jurídiques que tenguin capacitat d'obrar, en la qual es manifesti que el club té com a objectius bàsics el foment, el desenvolupament i la pràctica de l'activitat física i de l'esport sense ànim de lucre.

Aquesta pràctica haurà d'estar inclosa en el programa oficial de les competicions que així qualifiquin les federacions

esportives de les Illes Balears o, si escau, les corresponents federacions espanyoles o internacionals, sempre que estiguin

reconegudes en l'àmbit esportiu.

L'acta ha de contenir, com a mínim, els elements següents:

i) La identitat de les persones fundadores o promotores i el càrrec que ocupen.

ii) La denominació de l'entitat esportiva.

iii) El domicili social de l'entitat esportiva.

b) Fotocòpia del DNI de totes les persones fundadores o promotores o de la targeta d'identificació fiscal, en el supòsit que les persones fundadores o promotores siguin persones jurídiques.

c) Declaració subscrita per totes les persones fundadores o promotores de no ocupar càrrecs directius en altres clubs esportius de la mateixa modalitat esportiva.

d) Els estatuts de l'entitat esportiva.

e) Justificant de pagament de la taxa.

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(registreentitats@esports.caib.es)