Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general

Inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general

Persones destinatàries

Persones físiques i/o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de l'òrgan competent per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

Taxa: 50 euros.

DATA DE CADUCITAT:

El termini per sol·licitar la inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general es de 3 mesos a partir de la notificació de l'autorització de la reserva temporal de denominació

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Resultat

Inscripció de la constitució d'un club esportiu de règim general

Tràmits

X

Sol·licitud d'inscripció

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut