Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva

Inscripció d'entitats esportives de les Illes Balears

Persones destinatàries

Persones físiques i/o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

1 mes a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de l'òrgan competent per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

DATA DE CADUCITAT:

La denominació autoritzada queda reservada durant un termini de 3 mesos a partir de la data de notificació de la resolució.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Resultat

Inscripció d'entitats esportives de les Illes Balears

Documents relacionats amb el procediment

  • Sol·licitud
    Sol·licitud de denominació de club esportiu

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

NOTA IMPORTANT:

Amb caràcter general, la denominació no pot contenir termes o expressions que resultin contraris a l'ordenació jurídica. Així mateix, les denominacions queden subjectes a les regles i els criteris següents:

a) No es poden utilitzar expressions que puguin induir a confusió amb organismes públics o entitats representatives d'interessos corporatius o col·lectius.

b) No es pot compondre exclusivament de noms propis o cognoms, llevat que correspongui a una marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de l'entitat que sol·licita la inscripció, d'un dels seus fundadors o que compti amb l'autorització corresponent.

c) No es pot associar de forma pública o notòria amb una altra entitat o organització, acrònima o marca diferent dels que la sol·liciten, llevat que es correspongui literalment amb una nova marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de la persona que ho sol·licita, d'una de les persones fundadores o que compti amb l'autorització corresponent.

d) La denominació d'una entitat no pot incloure un nom la titularitat del qual correspongui a una altra entitat pública o privada, llevat que compti amb la seva autorització prèvia.

e) Si s'utilitzen noms relatius a demarcacions territorials, l'entitat esportiva corresponent ha d'afegir un element específic diferenciador respecte a altres entitats esportives que es puguin constituir en el mateix àmbit geogràfic.

Documentació a presentar

Sol·licitud

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Observacions

Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva