Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva

Inscripció d'entitats esportives de les Illes Balears

Persones destinatàries

Persones físiques i/o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

1 mes a partir de la data d'entrada de la sol·licitud en el Registre de l'òrgan competent per resoldre

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

DATA DE CADUCITAT:

La denominació autoritzada queda reservada durant un termini de 3 mesos a partir de la data de notificació de la resolució.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Esports i Joventut

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

NOTA IMPORTANT:

Amb caràcter general, la denominació no pot contenir termes o expressions que resultin contraris a l'ordenació jurídica. Així mateix, les denominacions queden subjectes a les regles i els criteris següents:

a) No es poden utilitzar expressions que puguin induir a confusió amb organismes públics o entitats representatives d'interessos corporatius o col·lectius.

b) No es pot compondre exclusivament de noms propis o cognoms, llevat que correspongui a una marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de l'entitat que sol·licita la inscripció, d'un dels seus fundadors o que compti amb l'autorització corresponent.

c) No es pot associar de forma pública o notòria amb una altra entitat o organització, acrònima o marca diferent dels que la sol·liciten, llevat que es correspongui literalment amb una nova marca o nom comercial registrat en l'Oficina Espanyola de Patents i Marques a nom de la persona que ho sol·licita, d'una de les persones fundadores o que compti amb l'autorització corresponent.

d) La denominació d'una entitat no pot incloure un nom la titularitat del qual correspongui a una altra entitat pública o privada, llevat que compti amb la seva autorització prèvia.

e) Si s'utilitzen noms relatius a demarcacions territorials, l'entitat esportiva corresponent ha d'afegir un element específic diferenciador respecte a altres entitats esportives que es puguin constituir en el mateix àmbit geogràfic.

Documentació a presentar

Sol·licitud

Models:

Termini màxim

El termini màxim per resoldre i notificar la denominació autoritzada és d'un mes a partir del dia següent a aquell en el qual l'òrgan competent hagi rebut la sol·licitud.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Esports i Joventut

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Administració Esportiva

C. de l'Uruguai, s/n (Palma Arena).

(registreentitats@esports.caib.es)

Observacions

Sol·licitud de denominació d'entitat esportiva