Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de concursos de mèrits per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears

Convocar un concurs de mèrits per a l'adjudicació de les 34 oficines de farmàcia autoritzades mitjançant la Resolució de 20 de maig de 2015 i que consten en l'annex 1 d'aquesta Resolució.

Codi SIA

1997927

Persones destinatàries

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en farmàcia i que compleixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació

Termini per a resoldre i notificar

No procedeix

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Tràmits

X

Convocatòria de concursos de mèrits per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia a les Illes Balears

Requisits

Poden participar en el concurs de mèrits totes les persones que en la data en què acabi el termini de presentació de les sol·licituds tenguin la titulació de llicenciat o graduat en farmàcia i que compleixin els requisits que estableix la normativa d'aplicació

Documentació a presentar

a) L'acreditació de la condició de farmacèutic del sol·licitant. A aquest efecte ha de presentar una còpia compulsada del títol de llicenciat o graduat en farmàcia o el certificat acreditatiu d'haver-lo sol·licitat i d'haver abonat els drets d'expedició. En aquest darrer

cas, s'ha de presentar el certificat acadèmic de la llicenciatura o graduació. Si el títol s'ha obtingut en un altre estat, ha d'estar en possessió de la titulació de farmàcia reconeguda o homologada a Espanya.

b) La documentació que acredita la identitat de la persona sol·licitant, llevat que atorgui el consentiment exprés per a la verificació de les dades personals d'acord amb el que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, de mesures de simplificació documental dels procediments administratius.

c) El justificant d'haver pagat la taxa per un import de 2.000,00 euros. Aquesta taxa s'exigeix d'acord amb el que preveu l'article 379 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

En el cas que diverses persones sol·licitin participar conjuntament en el concurs públic per a l'adjudicació de les oficines de farmàcia, cada un dels sol·licitants ha de pagar la taxa.

d) La documentació acreditativa dels mèrits que s'al·leguen dins dels inclosos en el barem de mèrits que figura en l'annex 1 del Decret 30/2015, de 8 de maig. S'han de tenir en compte els mèrits obtinguts fins a la data de la publicació de la convocatòria.

e) La documentació aportada s'ha de presentar en originals o en còpies compulsades. S'han de compulsar tots els fulls del document i si té anvers i revers s'han de compulsar ambdues cares.

f) Si el sol·licitant ha estat titular o cotitular d'una oficina de farmàcia, ha de presentar la documentació acreditativa de l'autorització de la farmàcia i de la data d'obertura, les dades de la titularitat o cotitularitat, com ara la comunitat autònoma en la qual s'ubica, la província, el municipi, l'adreça i els percentatges de cotitularitat, així com el document en el qual es compromet a renunciar a aquesta oficina o a la part alíquota si resulta adjudicatari en el concurs. En el cas que hagi transmès l'oficina de farmàcia o l'hagi tancada, ha d'acreditar la transmissió o el tancament i les dates.

g) El certificat de la vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social amb l'especificació dels períodes cotitzats en el grup 01 (llicenciats o graduats) o en el règim de treballadors per compte propi o autònoms, el nom de l'ocupador, les dates d'alta i de baixa i el percentatge de la jornada de treball; en el cas que pertanyi a sistemes de previsió social diferents (MUFACE, ISFAS, MUGEJU, etc.), els certificats acreditatius dels serveis que s'han de valorar.

h) El contracte laboral que especifiqui el període i la tasca desenvolupada o el nomenament o document acreditatiu equivalent com a regent, substitut o adjunt.

i) En els casos de titulars o cotitulars d'oficines de farmàcia o directors tècnics d'entitats de distribució de medicaments d'ús humà o de laboratoris farmacèutics, s'ha de presentar un certificat de l'organisme públic competent acreditatiu de l'experiència professional en aquesta condició.

j) En el cas de l'experiència professional en l'àmbit de l'Administració pública com a funcionari de carrera, interí o contractat laboral, ha de presentar el certificat de l'organisme públic oficial en què constin la denominació del lloc, la titulació necessària per ocupar-lo, les funcions, l'òrgan o la unitat en què s'integra i la durada de l'acompliment.

k) En el cas de l'experiència professional prestada per compte propi s'ha de presentar el contracte de serveis en què s'especifica el servei concret que es presta i la durada.

l) Per acreditar l'experiència fora de l'Estat espanyol s'ha d'aportar el certificat oficial degudament legalitzat o postil·lat que sigui equivalent al que disposen els apartats anteriors.

m) Per a l'acreditació de mèrits dels quals tengui constància documental l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, cal atenir-se al que disposa el Decret 6/2013, de 8 de febrer, i la persona interessada ha d'identificar, si s'escau, el registre i l'expedient en què es troba el document.

n) En el supòsit que s'al·leguin mèrits professionals o experiència docent en l'àmbit de l'Administració pública que s'hagin adquirit durant el mateix període de temps, s'ha d'adjuntar el document que acrediti la compatibilitat dels dos llocs de feina. En cas que no s'aporti aquest document, es requerirà el concursant perquè el presenti, i una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l'hagi presentat, no es computaran cap de les dues activitats desenvolupades.

o) En el supòsit que es desenvolupin simultàniament dues activitats que, segons la legislació farmacèutica puguin ser incompatibles, s'ha de presentar un informe de l'organisme competent que n'indiqui la compatibilitat. En cas que no s'aporti aquest document, es requerirà el concursant perquè el presenti i, una vegada transcorregut el termini atorgat sense que l'hagi presentat, no es computaran cap de les dues activitats desenvolupades.

Models:

Termini màxim

No procede

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

X

Al·legacions al concurs de mèrits per a l'adjudicació d'oficines de farmàcia 2015

Requisits

Haver participat al concurs o el seu representant legal

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

no procedeix

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l'Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic, DNI electrònic o cl@ve permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

X

Requeriment d'esmena de mèrits

Requisits

Ser participant del concurs

Documentació a presentar

Documentació requerida al requeriment d'esmena publicat al BOIB 123 de 20 de setembre de 2022

Models:

Termini màxim

Fins dia 4 d'octubre

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ordenació Farmacèutica

Carrer Calçat 2-A (2ª planta). Tel.: 971177383 - Fax: 971176394

(iiglesias@dgfarmacia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Prestacions i Farmàcia

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar