Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat de preu màxim de venda i/o lloguer d'habitatges protegits

Certificar el preu màxim al qual està sotmès un habitatge de protecció oficial (HPO, VPO), en cas de venda i/o lloguer.

Persones destinatàries

Qualsevol administrat que vulgui informació sobre el preu màxim d'habitatges protegits per a venda i/o lloguer.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos, Art. 21.2 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

NORMES DE REGULACIÓ:

El preu depèn del Decret al que està acollit cada expedient d'habitatge protegit i del municipi al que pertany.

Els habitatges taxats, els existents, els usats i els procedents de rehabilitació interior també estan sotmesos a preu màxim de venda o lloguer.

Òrgan competent per a resoldre

Departament d'Habitatge

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Sol.licitud, DNI, fotocòpia escriptura compra-venda o nota simple del registre, número d'expedient d'HPO de l'edifici, taxa.

Taxes

709 . - Telemàticament.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

No n'hi ha.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Departament d'Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300 - Fax: 971176962

Observacions

Telemàtica