Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau.

L'autorització està gravada amb una taxa de 52,27 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió.

Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada.

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:

   - On line:

   Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.

   Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau.

Persones destinatàries

Persones interessades en la pràctica de la pesca marítima submarina al PN de s'Albufera des Grau

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'autorització sols serà vàlida mentre estiguin en vigor tant la llicència de pesca submarina com la llicència federativa, o bé el certificat mèdic i l'assegurança, ambdós adients per a la pesca submarina.

A l'efecte del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins, els pescadors han de presentar un registre de les captures emplenant els fulls que es lliuraran amb l'autorització. La no presentació d'aquesta informació comportarà la pèrdua de l'autorització.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud per obtenir l'autorització de pesca submarina al Parc Natural de s'Albufera des Grau

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca submarina en vigor.

Documentació a presentar

Sol·licitud telemàtica

En cas de disposar d'una llicència de pesca submarina d'altres comunitats autònomes adjuntar un document justificatiu (PDF, foto, etc.).

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176666 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Observacions

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.