Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau.

L'autorització està gravada amb una taxa de 53,90 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió.

Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada.

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:

   - On line:

   Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.

   Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau.

Codi SIA

208403

Persones destinatàries

Persones interessades en la pràctica de la pesca marítima submarina al PN de s'Albufera des Grau

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Observacions

L'autorització sols serà vàlida mentre estiguin en vigor tant la llicència de pesca submarina com la llicència federativa, o bé el certificat mèdic i l'assegurança, ambdós adients per a la pesca submarina.

A l'efecte del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins, els pescadors han de presentar un registre de les captures emplenant els fulls que es lliuraran amb l'autorització. La no presentació d'aquesta informació comportarà la pèrdua de l'autorització.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca

Tràmits

X

Sol·licitud per obtenir l'autorització de pesca submarina al Parc Natural de s'Albufera des Grau

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca submarina en vigor.

Documentació a presentar

Sol·licitud telemàtica

En cas de disposar d'una llicència de pesca submarina d'altres comunitats autònomes adjuntar un document justificatiu (PDF, foto, etc.).

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176666

Observacions

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional