Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de l'autorització per practicar la pesca marítima submarina a l'àmbit marí del Parc Natural de s'Albufera des Grau

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que permet la pràctica de la pesca recreativa submarina a l'àmbit marí del PN de s'Albufera des Grau.

L'autorització està gravada amb una taxa de 52,84 € i tendrà validesa fins el 31 de desembre de l'any d'emissió.

Per obtenir l'autorització cal disposar d'una llicència de pesca recreativa submarina en vigor. En el cas que aquesta llicència s'hagi emès a una altra comunitat autònoma, durant el tràmit es sol·licitarà que s'adjunti un document que ho acrediti, aquest pot ser una fotografia de la mateixa llicència, o bé una còpia escanejada.

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Forma d'obtenir la sol·licitud de llicència:

   - On line:

   Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.

   Inici de la tramitació telemàtica, clicant en el següent enllaç: Autorització per a la pesca marítima submarina al Parc natural de s'Albufera des Grau.

Persones destinatàries

Persones interessades en la pràctica de la pesca marítima submarina al PN de s'Albufera des Grau

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

L'autorització sols serà vàlida mentre estiguin en vigor tant la llicència de pesca submarina com la llicència federativa, o bé el certificat mèdic i l'assegurança, ambdós adients per a la pesca submarina.

A l'efecte del seguiment de l'activitat pesquera i l'evolució dels recursos marins, els pescadors han de presentar un registre de les captures emplenant els fulls que es lliuraran amb l'autorització. La no presentació d'aquesta informació comportarà la pèrdua de l'autorització.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud per obtenir l'autorització de pesca submarina al Parc Natural de s'Albufera des Grau

Requisits

Disposar d'una llicència de pesca submarina en vigor.

Documentació a presentar

Sol·licitud telemàtica

En cas de disposar d'una llicència de pesca submarina d'altres comunitats autònomes adjuntar un document justificatiu (PDF, foto, etc.).

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176666

Observacions

L'obtenció de la llicència NO és immediata i requereix d'un informe preceptiu de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat.

Una vegada realitzada la sol·licitud, la Direcció General de Pesca i Medi Marí, vist l'informe favorable de la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat, emetrà la corresponent autorització, la qual s'enviarà per correu postal a l'adreça de notificació assenyalada.