Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme

Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme

Persones destinatàries

Empreses interessades en l'exercici de l'activitat

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Ports i Aeroports

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme

Requisits

1. Tenir el material de seguretat i la farmaciola degudament homologats.

2. Tenir una embarcació de salvament per a cada deu artefactes flotants

o fracció.

3. Disposar dels monitors titulats adients amb el nombre d'artefactes

flotants.

4. Disposar d'un domicili o raó social del centre i estar donat d'alta en

l'impost d'activitats econòmiques.

5. Disposar d'una pòlissa d'assegurança de l'activitat que cobreixi la

responsabilitat civil de l'empresa, l'usuari i el tècnic per un valor no inferior a

120.000 euros, com també els accidents dels ocupants, inclosa l'assistència

sanitària.

6. La persona responsable dels artefactes flotants que ha d'utilitzar el

centre ha de ser una persona en possessió almenys d'un dels títols que s'especifiquen:

- Monitor o monitora de piragüisme expedit per la Federació

Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d'acord amb la normativa

vigent.

- Guia de piragüisme d'esplai, de caiac de mar, expedit per la

Federació Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d'acord amb la

normativa vigent.

7. El centre ha de disposar dels artefactes flotants adequats al desenvolupament de les activitats, per la qual cosa és necessari que tengui els elements

indispensables per garantir-ne la flotabilitat. A més, ha de tenir en les extremitats els dispositius necessaris per al seu remolc (anses de seguretat).

8. El nombre de tripulants en els artefactes flotants ha de ser el que

autoritzi el certificat de seguretat o el que recomani el fabricant. Sempre han d'estar equipats per una armilla de flotabilitat permanent, degudament homologada per a cada tripulant.

9. Els artefactes flotants han d'anar equipats amb un xiulet i una corda

de remolc. En les excursions que s'efectuïn, s'ha de tenir una embarcació de seguretat per a cada deu artefactes flotants o fracció

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Ports i Aeroports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300