Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme

Exercici d'activitats nàutiques de piragüisme

Persones destinatàries

Empreses interessades en l'exercici de l'activitat

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Declaració responsable per a l'inici d'activitat de centre lucratiu per al desenvolupament d'activitats nàutiques de Piragüisme

Requisits

1. Tenir el material de seguretat i la farmaciola degudament homologats.

2. Tenir una embarcació de salvament per a cada deu artefactes flotants

o fracció.

3. Disposar dels monitors titulats adients amb el nombre d'artefactes

flotants.

4. Disposar d'un domicili o raó social del centre i estar donat d'alta en

l'impost d'activitats econòmiques.

5. Disposar d'una pòlissa d'assegurança de l'activitat que cobreixi la

responsabilitat civil de l'empresa, l'usuari i el tècnic per un valor no inferior a

120.000 euros, com també els accidents dels ocupants, inclosa l'assistència

sanitària.

6. La persona responsable dels artefactes flotants que ha d'utilitzar el

centre ha de ser una persona en possessió almenys d'un dels títols que s'especifiquen:

- Monitor o monitora de piragüisme expedit per la Federació

Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d'acord amb la normativa

vigent.

- Guia de piragüisme d'esplai, de caiac de mar, expedit per la

Federació Espanyola de Piragüisme o títol equivalent d'acord amb la

normativa vigent.

7. El centre ha de disposar dels artefactes flotants adequats al desenvolupament de les activitats, per la qual cosa és necessari que tengui els elements

indispensables per garantir-ne la flotabilitat. A més, ha de tenir en les extremitats els dispositius necessaris per al seu remolc (anses de seguretat).

8. El nombre de tripulants en els artefactes flotants ha de ser el que

autoritzi el certificat de seguretat o el que recomani el fabricant. Sempre han d'estar equipats per una armilla de flotabilitat permanent, degudament homologada per a cada tripulant.

9. Els artefactes flotants han d'anar equipats amb un xiulet i una corda

de remolc. En les excursions que s'efectuïn, s'ha de tenir una embarcació de seguretat per a cada deu artefactes flotants o fracció

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica:


- Per mitjà de la Seu Electrònica de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (https://www.caib.es/seucaib), en què hi ha tots els procediments que es poden iniciar i registrar electrònicament. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o sistema d’identificació Cl@ve.

- El registre de qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació adreçada als òrgans de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que no disposi de tràmit telemàtic a la Seu Electrònica es podrà fer accedint al Registre electrònic comú (REC) de l’Administració General de l’Estat (https://rec.redsara.es). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d’un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial, a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica aquí.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Transport Marítim i Aeri

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Marítim

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177300