Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud de mediació familiar pública a les Illes Balears

Sol·licitud de designació d'una persona mediadora.

Codi SIA

208394

Persones destinatàries

1. Podran sol·licitar la mediació familiar:

a) Les persones unides per vincle matrimonial.

b) Les persones que formen una parella estable.

c) Les persones no unides per vincle matrimonial i que no constitueixen parella estable, en relació amb les qüestions que es plantegin en l'exercici de la pàtria potestat, la guarda, la custòdia, l'ús d'habitatge, el règim de visites, els aliments i altres qüestions de dret de família en relació amb els fills i les filles comuns.

d) Les persones unides per altres vincles de parentiu quan siguin titulars dels dret d'aliments.

e) Les persones físiques o jurídiques que siguin titulars de la pàtria potestat, la tutela o la curatela.

f) Les famílies acollidores, les persones acollides i les famílies biològiques.

g) Les famílies adoptants, les persones adoptades i les famílies biològiques.

h) Els avis i les àvies, en els procediments que estableix l'ordenament civil per tal d'afavorir les relacions entre avis i àvies i néts i nétes.

2.Almenys una de les persones en situació de conflicte familiar ha d'estar empadronada a les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

1 mes a comptar des de la finalització del termini concedit per a l'acceptació del mediador.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Tràmits

X

Sol·licitud de mediació familiar gratuïta a les Illes Balears

Requisits

Són matèries susceptibles de mediació familiar:

a) Les mesures personals i patrimonials derivades de la separació, el divorci, la nul·litat civil del matrimoni i el reconeixement civil d'una sentència eclesiàstica de nul·litat o d'una decisió pontifícia de matrimoni rat i no consumat.

b) L'execució de les mesures judicials adoptades en un procediment de separació, divorci, la nul·litat civil del matrimoni i el reconeixement civil d'una sentència eclesiàstica de nul·litat o d'una decisió pontifícia de matrimoni rat i no consumat.

c) La modificació, per circumstàncies sobrevingudes, de les mesures personals i patrimonials establertes en un conveni regulador o en una resolució judicial ferma dictada en els procediments esmentats en les lletres a) i b) anteriors.

d) Els conflictes relatius a l'obligació d'aliments entre parents i els relatius a l'atenció de persones en situació de dependència.

e) Les qüestions relatives a l'exercici de la pàtria potestat, la guarda i custòdia, el règim de visites, les pensions i els usos de l'habitatge familiar.

f) Les qüestions relatives a l'adopció o l'acolliment.

g) Tots els conflictes entre els progenitors i els seus fills i filles i altres familiars, sempre que es tracti de matèries disponibles per les parts d'acord amb el dret de família i susceptibles de ser plantejades judicialment.

Queden exclosos de la mediació familiar els casos en què es produeixi violència o maltractament sobre la parella, els fills i les filles o sobre qualsevol membre de la unitat familiar, o qualsevol altres actuacions que puguin considerar-se constitutives d'il·lícit penal.

Documentació a presentar

1. Sol·licitud

2. DNI, NIE, passaport

3. Certificat d'empadronament (excepte si els sol·licitants resideixen a Palma).

4. Declaració responsable d'existència d'un acord per a sotmetre un conflicte familiar a mediació abans d'iniciar un procediment judicial

Models:

Termini màxim

No hi ha termini màxim de presentació de sol·licituds

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Famílies

C/ de Sant Joan de la Salle, 4 b. Tel.: 971177155 - Fax: 971176384

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Infància, Joventut i Famílies

Finalitat

Tramitació del procediment

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional