Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Llicència de pesca marítima submarina

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori per a la pràctica de la pesca recreativa submarina. Cal recordar que hi ha zones de la costa on la pràctica de la pesca submarina està prohibida.

La llicència té un cost de 28,92 € i una validesa d'1 any. L'edat mínima per obtenir la llicència són 16 anys, els menors de 18 han de disposar del consentiment del pare, mare o tutor legal.

Les persones jubilades i majors de 65 anys, no han de pagar la taxa però necessiten obtenir la llicència.

IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor.

Documentació necessària per obtenir la llicència:

- Sol·licitud degudament emplenada (apartat de documents).

- Fotocòpia del DNI o, en el cas d'estrangers, del NIE, del passaport o document governatiu del país reconegut per l'Administració espanyola per a la primera expedició. En cas de renovació no és necessari.

- Fotocòpia de la llicència federativa en vigor (per pescar amb fusell), o bé, fotocòpia del certificat mèdic i assegurança adients per a la pràctica de la pesca submarina, ambdós en vigor.

- Consentiment per escrit del pare, mare o tutor legal en el cas dels menors de 18 anys.

- Document acreditatiu de la condició de jubilat (si escau).

- Resguard acreditatiu del pagament de la taxa.Forma d'obtenir la llicència:

A Menorca, Eivissa i Formentera

Consultau les pàgines web dels consells insulars per la tramitació i el pagament de la taxa:

      Consell Insular de Menorca

      Consell Insular d'Eivissa

      Consell Insular de FormenteraA Mallorca

Oficina de Palma.

Delegacions del FOGAIBA.

Sistemes de pagament de la taxa:

a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat.

b)On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de la llicència de pesca marítima submarina.

Sol·licitud de duplicats:

En cas de pèrdua o deteriorament de la targeta, es poden fer duplicats. La taxa és de 10,78 €.

Aquest procediment es realitza sols en persona a qualsevol de les oficines ja indicades. No obstant el pagament de la taxa es pot fer de 2 maneres:

a) De forma presencial, presentant el Model 046 a qualsevol caixa o banc autoritzat.

b) On line a la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB) clicant sobre el següent enllaç: Pagament de la taxa de duplicats de llicències.

Codi SIA

208384

Persones destinatàries

Persones majors de 16 anys interessades en la pràctica de la pesca marítima submarina.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

IMPORTANT!! Per pescar amb fusell, segons el Reglament d'armes, cal disposar de la llicència federativa en vigor.

La pesca submarina es realitzarà a pulmó lliure. No es poden utilitzar equips de busseig autònom, torpedes ni altres mètodes hidrolliscants.

El fusell ha de ser de tracció mecànica.

L'ús d'aparells lluminosos per poder veure en els forats, no per atreure la captura, estan permesos.

A la pesca submarina és obligatori l'ús d'una boia de senyalització del pescador.

No es pot pescar entre la posta i la sortida del sol.

El bussejador no es podrà allunyar de la boia de senyalització més de 25 m.

Poden utilitzar un ganivet i una llanterna.

Està prohibit ser remolcats per una embarcació.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Sol·licitud de la llicència de pesca submarina

Requisits

Edat mínima 16 anys. En tot cas els menors de 18 anys han de disposar del consentiments de pares o tutors legals.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Segons normativa

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(llicenciespesca@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar