Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis (039)

Inscripció en el Registre de certificats d'eficiència energètica d'edificis. Més informació.

Persones destinatàries

Promotors o propietaris d'edificis en projecte, acabats o existents.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Taxes

8.84.3.4 . Tramitació telemàtica. Primera inscripció d'habitatge unifamiliar o terciari de superfície inferior o igual a 100 m2 i actualització d'un registre existent: 4,635€ - Targeta crèdit o dèbit

8.84.3.3 . Tramitació presencial (únicament pels titulars): Primera inscripció d'habitatge unifamiliar o terciari de superfície inferior o igual a 100 m2 i actualització d'un registre existent. Preu 12,19 € - Entitat bancària

8.84.3.2 . Tramitació telemàtica. Primera inscripció. Edifici d'habitatges complet i terciari de superfície superior a 100 m2 : 9,27€ - Targeta crèdit o dèbit

8.84.3.1 . Tràmit presencial (només vàlid pels titulars). Primera inscripció. Edifici d'habitatges complet i terciari de superfície superior a 100 m2. Preu 24,38 € - Entitat bancària

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Unitat d'Informació i Tràmit - (UDIT)

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706 - Fax: 971176308

(certificacio@energia.caib.es)