Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat d'extinció de condomini

Certficar la no necessitat de devolució de les ajudes rebudes quan es produeix una disolució del condomini.

Persones destinatàries

Els beneficiaris d'ajudes per a l'adquisició d'habitatge usat en règim de condomini.

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos, Art. 21.2 Llei 39/2015, de 1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Publiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Tràmits

X

Sol·licitud certificat d'extinció de condomini

Requisits

Haver estat beneficiaris d'una ajuda per a l'adquisició d'un habitatge.

Documentació a presentar

- Sol·licitud.

- Fotocòpia de DNI.

- Fotocòpia de l'escriptura de compravenda i del prèstec hipotecari.

- Fotocòpia del visat.

Models:

Termini màxim

Sense termini.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300

(maservera@dgarquit.caib.es)

Observacions

Sol·licitud telemàtica del certificat d'extinció de condomini

X

-

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament d'Habitatge

Passeig del Born, 17. Tel.: 971177300

(maservera@dgarquit.caib.es)