Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per a la realització d'obres, instal·lacions i activitats en zona de servitud de protecció, o de protecció i de trànsit

La realització d'obres, instal·lacions i activitats en la zona de servitud de protecció o en la zona de servitud de protecció i de servitud de trànsit del domini públic maritimoterrestre establertes per la Llei 22/1988, de costes, modificada per la Llei 2/2013, de 29 de maig, en sòl classificat com sòl rústic, necessita l'autorització prèvia de la CAIB, excepció feta dels casos en què és suficient la presentació de declaració responsable.

La competència per a l'atorgament de l'autorització correspon a la Direcció General d'Ordenació del Territori, d'acord amb el que disposa el Decret 96/1991, de 31 d'octubre, sobre competències de la CAIB dins la zona de servitud de protecció de la Llei de costes (modificat pel Decret 73/1994, de 26 de maig), i el Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

Persones físiques o jurídiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Ordenació del Territori

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització per a la realització d'obres, instal·lacions o activitats a la zona de servitud de protecció, o de protecció i trànsit, de la llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes, en sòl rústic

Requisits

.

Documentació a presentar

1. Instància-sol·licitud.

2. Quatre exemplars del projecte, que ha de constar de memòria, pressupost i plànols explicatius, on es grafïi la zona de servitud de protecció, trànsit i domini públic marítim terrestre (DPMT) en relació amb les obres que s'han de realitzar.

3. Certificat urbanístic municipal sobre les condicions urbanístiques aplicables a l'actuació projectada conformement al planejament vigent.

4. Plànol autenticat de la delimitació provisional del DPMT emès per la Demarcació de Costes en Illes Balears, en cas que no existeixi delimitació aprovada.

5. Documentació acreditativa de la legalitat de les edificacions, construccions o instal·lacions existents, en cas que es projectin obres en elles.

6. Resguard acreditatiu del pagament de la taxa, que es calcularà d'acord amb el pressupost de les obres que s'hagin de realitzar a la zona de servitud de protecció (o protecció + trànsit). Anualment es publica al BOIB Resolució de la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació que actualitza les bases, els tipus de gravamen i les quotes tributàries dels tributs propis de la CAIB.

7. En cas que s'actuï mitjançant representant, acreditació de la representació per qualsevol mitjà vàlid en dret.

Models:

Termini màxim

.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Ordenació del Territori

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Costes i Litoral

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177315 - Fax: 971176938