Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Inscripció en el registre d'autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB

Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB.

Persones destinatàries

Autoritats i personal facultat per ordenar la inserció de textos en el BOIB

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos (article 50.2 de la Llei 3/2003, de 26 de març)

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria General

Tràmits

X

Sol.licitud

Requisits

Donar d'alta a les persones habilitades, en l'aplicació "Edictes", mitjançant la qual podran sol·licitar la publicació de textos en el BOIB.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Sense termini

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Secretaria General

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Gestió de la Secretaria del Consell de Govern

Passeig de Sagrera, 2. Tel.: 971177100 - Fax: 971176360

(mrbenitez@sgcpres.caib.es)