Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Visat de contractes de lloguer o compra d'habitatge protegit

La finalitat del visat de contractes de lloguer o compra d'habitatges protegits és comprovar que els arrendataris o propietaris compleixen tots els requisits per accedir a un habitatge protegit i que el preu màxim establert sigui correcte, així com comprovar que el contracte contengui totes les clàusules obligatòries segons la normativa de HPO/VPO.

Persones destinatàries

Particulars

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos, Art. 21.2 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

REQUISITS:

Estar inscrit al registre de demandants.

No tenir cap habitatge en propietat.

En el cas de pertànyer a un grup de protecció preferent s'ha de justificar.

Normativa del procediment

  • REIAL DECRET 2066/2008, de 12 de desembre, pel que es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012
  • Llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre política d'habitatges de protecció oficial
  • Reial Decret 1713/2010, de 17 de desembre, pel qual es modifica el Reial Decret 2066/2008, de 12 de desembre, pel qual es regula el Pla Estatal d'Habitatge i Rehabilitació 2009-2012.
  • Reial Decret 3148/1978, de 10 de novembre, pel qual es desenvolupa el Reial Decret-llei 31/1978, de 31 d'octubre, sobre Política d'Habitatge
  • Reial Decret 3280/1983, de 14 de desembre, sobre finançament d'actuacions protegibles en matèria d'habitatge

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Tràmits

X

Sol·licitud visat

Requisits

Tenir un contracte de lloguer d'un habitatge protegit.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Arquitectura i Habitatge

Contacte

Servei o Secció responsable

Conselleria de Territori, Energia i Mobilitat

C/ de la Palma, 4. Tel.: 971177300 - Fax: 971784044

(cllull@dgarquit.caib.es)

Observacions

Sol·licitud visat