Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Homologació de cursos de qualificació inicial i formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Homologar els següents cursos:

Formació contínua (35 h)

Qualificació inicial accelerada de Viatgers (140 h)

Qualificació inicial accelerada de Mercaderies (140 h)

Ampliació a Viatgers (35 h)

Ampliació a Mercaderies (35 h)

La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP, encara que s'haurà de presentar el justificant de pagament corresponent en les dependències de la D.G.Transports.

Persones destinatàries

Els centres de formació CAP.

Termini per a resoldre i notificar

El termini de resolució d'aquest procediment és de 3 mesos comptadors des de la data de registre d'entrada que figuri en aquest document. Passat l'esmentat termini sense haver rebut notificació amb la resolució dictada en aquest procediment, aquesta sol·licitud es podrà entendre ESTIMADA als efectes legals que procedeixin. Tot això sense perjudici de la suspensió del termini de tramitació dels casos que es preveuen per l'article 42.5 de la Llei de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú o per causa imputable a l'interessat.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 1032/2007, de 20 de juliol, pel qual es regula la qualificació inicial i la formació continua dels conductors de determinats vehicles destinats al transport per carretera.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Mobilitat i Transports

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Els centres que pretenguin l'homologació d'un curs model hauran d'annexar una memòria en PDF en què constarà el següent:

a) El programa desenvolupat de coneixements que s'impartiran en el curs, el qual tendrà com a base la taula de matèries continguda a l'annex I del Reial decret 1032/2007, de 20 de juliol, BOE de 2 d'agost, les quals hauran de estar incloses en la seva totalitat a l'esmentat programa.

b) La durada del curs i de cadascun dels mòduls o parts de què consti.

c) Nombre d'hores dedicades a pràctiques de conducció i indicació, si escau, del nombre d'hores que es realitzaran en simuladors d'alt nivell.

d) Nombre de professors necessaris per a impartir el curs amb la indicació de la seva titulació o nivell d'experiència i les matèries que impartirà cadascun dels professors en funció de la seva especialització.

e) Nombre màxim d'alumnes que podran concórrer al curs, el qual no podrà ser en cap cas superior a vint.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital o DNI electrònic. També podeu fer servir Cl@ve per realitzar tràmits telemàtics a la seu electrònica de l'Administració de les Illes Balears.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Mobilitat i Transports

Contacte

Servei o Secció responsable

- Servei Ordenació del Transport

C/ d'Eusebi Estada, 28. Tel.: 971177181 - Fax: 97176365

(freus@dgmobil.caib.es)

Observacions

La sol·licitud d'homologació de curs es farà pels centres de Formació, telemàticament a través de l'aplicació CAP.