Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears.

Procediment a seguir per què una ens adherida al Conveni d'Interoperabilitat de les Illes Balears pugui proposar la incorporació d'un nou servei.

Podeu obtenir més informació respecte al procediment i els formularis de sol·licitud a través de l'adreça electrònica http://interoperabilitat.caib.es

Persones destinatàries

Ens adherit al Convei d'interoperabilitat de les Illes Balears

Termini per a resoldre i notificar

No indicat

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Tràmits

X

Sol·licitud d'incorporació d'un nou servei a la Plataforma d'interoperabilitat de les Illes Balears

Requisits

L'ens sol·licitant ha d'estar adherit al Conveni d'interoperabilitat

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

-

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Desenvolupament Tecnològic

C/ de Sant Pere, 7. Tel.: 971176600 - Fax: 971176970