Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Certificat botigues de conveniència

Emetre un certificat que acredita que un establiment comercial reuneix les característiques per tal de ser considerat botiga de conveniència.

Codi SIA

208125

Persones destinatàries

Establiments comercials

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

Per sol·licitar la certificació de la condició de tenda de conveniència cal tenir en compte el requisits següents:

- Complir amb el nombre d'hores d'obertura exigides a la legislació vigent (mínim de 18 hores diàries)

- El local ha de disposar d'una superfície útil de venda no superior a 500 metres quadrats

- Distribució de l'oferta de forma similar entre els productes següents: llibres, premsa i revistes, productes d'alimentació, discs, juguetes, regals i productes diversos.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

3 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Comerç

Plaça de Son Castelló, 1 (Polígon de Son Castelló). Tel.: 971178900 - Fax: 971786826

(infocomerc@dgce.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Empresa, Autònoms i Comerç

Finalitat

Tramitació del procediment de certificació de botiga de conveniència als efectes d'allò que disposa l'article 4,b) de la Llei 28/2005, de mesures sanitàries enfront al tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac d'acord amb l'establert a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, la Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista i la Llei 11/2014, de 15 d'octubre, de comerç de les Illes Balears.

Legitimació

Protegir interessos vitals de l'interessat o d'altra persona física

Destinatari

No se cediran les dades personals a tercers, tret que existeixi obligació legal o interès legítim, d'acord amb l'establert al Reglament General de Protecció de Dades.

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar