Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia per a la inscripció d'establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars .

Inscriure l'activitat alimentària dels establiments de menjars preparats, tipus restaurants, cafeteries, bars i similars.

Persones destinatàries

Empreses i persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos. Art. 50.1 Llei 3/2003, de 26 de març. Art. 50.1 Llei 3/2003, de 26 de març. Article 4.4. Decret 99/2012, de 7 de desembre.

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Comunicació prèvia d'inici d'activitat per inscriure les dades en el registre d'empresa, establiments i productes del sector alimentari de les Illes Balears

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

--

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Seguretat Alimentària i Nutrició

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Autoritzacions

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177708