Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sol·licitud d'autorització per a la inscripció / modificació de dades en el Registre General Sanitari dels establiments de productes d'origen animal

Autoritzar i inscriure en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments, les activitats alimentàries dels operadors econòmics sobre productes d'origen animal

Codi SIA

208118

Persones destinatàries

Empreses i persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

SI OPTAU PER LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (Accés al tràmit telemàtic), HAUREU D'ADJUNTAR, EN EL TERCER PAS "ANNEXAR DOCUMENT", EL MODEL ESPECÍFIC CORRESPONENT QUE CONSTA A L'APARTAT "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR" DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT.

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud d'autorització per a la inscripció inicial de les activitats de la categoria 1 (fabricació, elaboració o transformació)

Requisits

-

Documentació a presentar

IMPORTANT: SI OPTAU PER LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (Accés al tràmit telemàtic), HAUREU D'ADJUNTAR, EN EL TERCER PAS "ANNEXAR DOCUMENT", EL MODEL ESPECÍFIC CORRESPONENT QUE CONSTA A L'APARTAT "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR" DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT.

Models:

Termini màxim

No hi ha termini

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Salut Pública i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Autoritzacions

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177708

Observacions

RECORDATORI IMPORTANT: SI OPTAU PER LA PRESENTACIÓ TELEMÀTICA (Accés al tràmit telemàtic), HAUREU D'ADJUNTAR, EN EL TERCER PAS "ANNEXAR DOCUMENT", EL MODEL ESPECÍFIC CORRESPONENT QUE CONSTA A L'APARTAT "DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR" DEGUDAMENT EMPLENAT I SIGNAT.

X

Sol·licitud d'autorització de canvi de titular

Requisits

Per a empreses alimentàries de productes d'origen animal

Documentació a presentar

Escrit simple del document públic o privat que justifiqui el canvi de titular, signat per ambdues parts.

DNI o CIF

Escriptures de constitució

IAE o Declaració Censal del nou titular

Documentació acreditativa de la disponibilitat del local

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Salut Pública i Participació

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Autoritzacions

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177708

Observacions

--

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Salut Pública i Participació

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar