Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments

Inscripció de les activitats alimentàries de Registre Nacional (majoristes) relacionades amb productes d'origen no animal.

Persones destinatàries

Empreses i persones físiques

Termini per a resoldre i notificar

Art. 50. Llei 3/2003. 6 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal per a la inscripció en el Registre General Sanitari d'Empreses Alimentàries i Aliments.

Requisits

-

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

6 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Seguretat Alimentària i Nutrició

Contacte

Servei o Secció responsable

Unitat d'Autoritzacions

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177383 - Fax: 971177708

Observacions

Per sabre la quantia de les taxes pels diversos tràmits relatius a la comunicació prèvia dels establiments de productes d'origen no animal.