Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Aigües de Consum Humà: informe projectes de construcció, ampliació i reforma de captacions, conduccions, estacions de tractament d'aigua potable (ETAP), xarxes d'abastament o xarxes de distribució i dipòsits de la xarxa de distribució

Informar sobre el compliment dels criteris sanitaris de les aigües de consum humà, i de les instal·lacions que permeten el subministrament de de la captació fins a l'aixeta del consumidor, per garantir la salubritat, la qualitat i la neteja, amb la finalitat de protegir la salut de les persones dels efectes adversos derivats de qualsevol tipus de contaminació de les aigües.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Particulars

Termini per a resoldre i notificar

2 mesos

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

La no emissió de l'informe en el termini previst pot suposar la interrupció del termini dels tràmits successius, ja que es trata d'un informe preceptiu i vinculant.

Normativa del procediment

  • Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà.
  • Ordre SAS/1915/2009, de 8 de juliol sobre substàncies per al tractament de l'aigua destinada a la producció d'aigua de consum humà-
  • Ordre SCO/1591/2005, de 30 de maig, sobre el Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum (SINAC).
  • Directiva 98/83/CE del Consell de 3 de novembre de 1998, relativa a la qualitat de les aigües destinades al consum humà

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

2 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304