Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Sanitat Mortuòria: informe previ a la primera inhumació en les noves contruccions funeràries, una vegada finalitzades les obres de construcció o ampliació d'un cementiri

Informar si les obres de construcció o d'ampliació d'un cementiri s'han executat d'acord amb el projecte aprovat i que compleixen les condicions higièniques i sanitàries previstes en el Reglament de Policia Sanitària Mortuòria.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Ajuntaments i Empreses Funeràries

Termini per a resoldre i notificar

10 dies

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

El termini aplicable per emetre informes quan la normativa específica d’aplicació no ho regula és de deu dies, d’acord amb l’article 83 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions publiques i del procediment administratiu comú.

Els efectes de la no emissió de l’informe en el termini de deu dies suposa que es poden prosseguir amb les actuacions.

Normativa del procediment

  • Decret 87/2004, de dia 15 d'octubre de 2004, de modificació del Decret 105/1997 de 24 de juliol, i del reglament de policia sanitària mortuòria
  • Decret 105/1997, de 24 de juliol. Pel qual s'aprova el Reglament de Policia Sanitaria Mortuòria de la CAIB

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

10 dies

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304