Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Legionel·la: comunicació i supervisió certificats formació legionel·la

Control sobre la formació de les persones que se dediquen al manteniment de les instal·lacions.

Per més informació consulteu aquí

Persones destinatàries

Ciutadà

Termini per a resoldre i notificar

3 mesos

Silenci administratiu

Positiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s'estableixen els criteris higiènics i sanitaris per al control i la prevenció de la legionel·losi.
  • Decret 81/2005, de 22 de juliol, pel qual es regula el procediment per a la homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de menteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions de risc de legionel·losis.
  • ORDEN SCO/317/2003, de 7 de febrer, por la que se regula el procediment per a la homologació dels cursos de formació del personal que realitza les operacions de manteniment higiènic i sanitari de les instal·lacions objecte del Reial Decret 909/2001, de 27

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Salut Pública i Participació

Tràmits

X

Legionel·la: Comunicació alumnes aprovats formació legionel·la

Requisits

--

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

3 mesos

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Salut Ambiental

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Salut Ambiental

Carrer de Jesús 38 A. Tel.: 971177368 - Fax: 971177304

(mguma@dgsanita.caib.es)