Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de superfícies agrícoles cultivades amb organismes modificats genèticament (OMG) i d'alliberament voluntari i utilització confinada d'OMG

Correspon a la Conselleria competent en matèria d'agricultura, a través de la Direcció General competent en aquesta matèria, exercir les funcions relacionades amb les activitats que es descriuen en l'article 4 de la Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'estableix el règim jurídic de la utilització confinada, l'alliberament voluntari i la comercialització d'OMG.

S'han d'inscriure en aquest Registre les superfícies agrícoles cultivades amb organismes modificats genèticament (OMG) a les Illes Balears. També han de ser objecte d'autorització i de registre l'alliberament voluntari d'OMG per a qualsevol propòsit distint de la comercialització i les activitats d'utilització confinada d'OMG.

S'entén per alliberament voluntari deliberat la introducció en el medi ambient d'un organisme o d'una combinació d'organismes modificats genèticament sense haver-se adoptat mesures específiques de confinament, per limitar-ne el contacte amb la població i el medi ambient i per proporcionar-los un elevat nivell de seguretat.

S'entén per utilització confinada qualsevol activitat per la qual es modifiqui el material genètic d'un organisme o per la qual aquest, així modificat, es cultivi, s'emmagatzemi, s'empri, es transporti, es destrueixi o s'elimini, sempre que en la realització d'aquestes activitats s'utilitzin mesures de confinament, amb el fi de limitar-ne el contacte amb la població i el medi ambient.

Codi SIA

207798

Persones destinatàries

Les persones físiques o jurídiques titulars d'activitats que sol·licitin autorització o inscripció per al desenvolupament d'activitats amb OMG.

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

Tràmits

X

AUTORITZACIÓ PER A L'ALLIBERAMENT VOLUNTARI I LA UTILITZACIÓ CONFINADA D'OMG

Documentació a presentar

La sol·licitud d'autorització ha d'anar acompanyada d'una fitxa en què constin les dades següents:

a) Alliberament voluntari:

- Núm. d'identificació de l'activitat

- Denominació de l'empresa

- Domicili social de l'empresa

- NIF de l'empresa

- Telèfon/s de l'empresa

- OMG

- Objecte de la modificació genètica

- Localització de l'alliberament (referència del sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles o SIGPAC)

- Període d'alliberament

- Superfície d'alliberament

b) Utilització confinada:

- Núm. d'identificació

- Denominació de l'empresa

- Domicili social de l'empresa

- NIF de l'empresa

- Telèfon/s de l'empresa

- OMG

- Objecte de la modificació genètica

- Localització de la utilització confinada

- Tipus de risc

- Forma, procediment o tipus d'instal·lació de confinament

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural

X

INSCRIPCIÓ EN EL REGISTRE DE SUPERFÍCIES AGRÍCOLES CULTIVADES AMB OMG

Documentació a presentar

La sol·licitud d'inscripció ha d'anar acompanyada d'una fitxa en què constin les dades següents:

- Localització de cultius d'OMG amb fins comercials o d'altre tipus.

- Persona propietària de la parcel·la

- Agricultor que cultiva la parcel·la

- Domicili social de les persones propietària i agricultora

- NIF de les persones propietària i agricultora

- Telèfon/s de les persones propietària i agricultora

- Espècie

- Varietat

- Codi de l'identificador únic de la modificació genètica

- Ús autoritzat d'OMG

- Finalitat de la modificació genètica

- Data de la decisió de la Comissió (DOUE) i de l'autorització de l'estat membre

- Localització de la parcel·la (referència del sistema d'informació de parcel·les agrícoles o SIGPAC)

- Superfície sembrada

- Mesures adoptades de coexistència amb cultius convencionals i ecològics

Forma de presentació

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica mitjançant els canals següents (entre d’altres):


a) De manera telemàtica per mitjà del Registre electrònic comú (REC) de l'Administració General de l'Estat (https://rec.redsara.es) (obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14,2 i 3 de la llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Illes Balears, i opcional per a les persones físques). Per poder dur a terme un registre mitjançant el REC cal disposar d'un certificat electrònic o DNI electrònic.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l’Administració autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia i Desenvolupament Rural