Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Registre de societats agràries de transformació

Les societats agràries de transformació (SAT) són societats civils que tenen una finalitat economicosocial amb vista a produir, transformar i comercialitzar productes agrícoles, ramaders i forestals; fer millores en el medi rural, la promoció i el desenvolupament agraris, i prestar serveis comuns relacionats amb aquestes finalitats.

L'objecte del Registre de Societats Agràries de Transformació és la inscripció de totes les noves constitucions, les modificacions i les dissolucions de SAT, i controlar-ne anualment l'activitat, mitjançant la memòria d'activitats de l'exercici, el balanç de situació i el compte de resultats.

Persones destinatàries

Les agrupacions de persones o societats amb finalitat economicosocial constituïdes per a la producció, la transformació i la comercialització de productes agrícoles, ramaders i forestals; la realització de millores en el medi rural, la promoció i el desenvolupament agraris, i la prestació de serveis comuns amb vista a aquestes finalitats.

Termini per a resoldre i notificar

.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General d'Agricultura i Ramaderia

Tràmits

X

INSCRIPCIÓ

Documentació a presentar

Una vegada acceptada la denominació de la SAT, la persona interessada ha de presentar la sol·licitud d'inscripció en el Registre de SAT, registrada degudament. A més, ha de presentar els documents següents:

1. Acta fundacional o acord de constitució (original per duplicat), signat per tots el socis, amb identificació de les rúbriques amb els noms i els números de NIF. Hi ha de figurar:

a) Data, lloc i dades d'identificació personal de tots els promotors i la qualitat en què actuen.

b) Denominació de la societat.

c) Domicili social de la SAT.

d) Duració de la societat.

e) Objecte social i tipus de responsabilitat.

f) Xifra de capital.

g) Valors dels resguards en què es divideix i número.

h) Part que subscriu i desemborsa cadascun dels socis i termini per fer-ne la resta, si n'és el cas (aportacions dineràries o no dineràries). En cas que algun soci efectuï el desemborsament mitjançant aportacions no dineràries, aquest fet ha de constar expressament en l'acord de constitució, en què s'ha de fer referència al fet que la valoració l'han aprovada tots els socis. La valoració de les aportacions no dineràries s'ha de fixar en metàl·lic i ha de ser objecte d'aprovació per part de tots els socis. L'aprovació s'ha de formalitzar mitjançant un document en què s'ha de fer constar, per separat, cadascuna de les aportacions i el valor respectiu assignat, així com les dades que en permeten la identificació. Aquest document l'han de signar tots els socis i s'ha d'adjuntar com a annex de l'acord de constitució.

i) Quan es faci aportació a la societat de béns immobles o drets reals, la constitució s'ha de formalitzar mitjançant escriptura pública, i els estatuts socials en formaran part integrant.

j) Designació dels càrrecs de la junta rectora i de la persona facultada per tramitar l'expedient.

2. Estatuts socials (original per duplicat), signats per tots el socis, amb la identificació de les rúbriques amb els noms i els números de NIF. Ha de contenir les disposicions que han de regir l'activitat funcional interna de la societat i s'ha d'ajustar a la normativa que regula les SAT (Reial decret 1776/81 i Ordre del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació de 14 de setembre de 1982).

3. Memòria d'activitats (original), signada pel president i pel secretari. Hi ha de figurar:

a) Objecte i activitats socials a realitzar, i obres i instal·lacions necessàries per a dur-les a terme. Finalitats:

i) Producció, transformació i comercialització de productes agrícoles, ramaders i forestals.

ii) Realització de millores en el medi rural, promoció i desenvolupament agrari.

iii) Prestació de serveis comuns que serveixin a aquesta finalitat.

b) Ubicació del lloc on es desenvoluparà l'activitat.

c) Dades tècniques i econòmiques.

d) Justificació de l'associació pels beneficis que se'n derivin.

e) Referència a les explotacions, col·lectivitats o àmbits agraris afectats.

4. Llista de socis i fitxes de socis (model II). S'ha de presentar la relació de socis que constituirà la SAT. El mínim és de 3 socis. Per a cada soci ha de figurar en la fitxa el següent:

a) Nom i llinatges de cadascun.

b) NIF de cada soci i fotocòpia del NIF.

c) Signatura de cada soci.

d) Resguards i nombre de resguards que aporta cada soci.

e) Aportació al capital social que correspon a cada soci (metàl·lic, maquinària agrícola, bestiar, finques agrícoles). Cap soci no pot tenir més d'un terç del capital social de la SAT.

5. Acreditació que els promotors compleixen la condició associativa que s'exigeix en el Reial decret 1776/1991, de 3 d'agost, pel qual s'aprova l'estatut que regulat les SAT.

6. Document d'acceptació de les valoracions donades en les aportacions no dineràries al capital social, en cas que existeixen aquests tipus d'aportacions.

7. Document acreditatiu que es té el capital social desemborsat, almenys un 25% (acreditació bancària).

Termini màxim

Si en el termini de dos mesos, comptadors des de la data de reserva de nom, no s'ha iniciat el tràmit de constitució de la SAT, es cancel·larà la reserva.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

X

RESERVA DE NOM

Documentació a presentar

Termini màxim

El termini de reserva és de dos mesos, comptadors des de la data de reserva. Si transcorregut aquest termini no s'ha iniciat el tràmit de constitució, es cancel·larà la reserva.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

Mitjançant el model I (sol·licitud de reserva de nom), la persona sol·licitant fa una reserva de denominació per constituir una nova SAT.

Una vegada presentada la sol·licitud de reserva de nom, registrada degudament, el servei d'agricultura, després d'haver consultat el Registre de SAT i d'haver comprovat que la denominació no està en ús, contestarà amb l'acceptació o la denegació.

X

MODIFICACIÓ DE DADES

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

En cas que s'hagi modificat qualsevol dels punts que a continuació es detallen, dins el termini d'un mes s'ha de trametre, perquè s'inclogui en l'expedient corresponent, un certificat literal de l'acord adoptat per l'assemblea general de la SAT, juntament amb la documentació adient que justifiqui els canvis efectuats.

1. Renovació o canvi dels membres dins la junta rectora.

2. Canvi de domicili o del telèfon social.

3. Modificació del capital social.

4. Altes i baixes dels socis.

5. Nomenament o cessament del representant legal de la SAT i atorgament de poders.

6. Qualsevol altra modificació dels estatuts socials.

Es recordarà anualment aquest aspecte, juntament amb la carta de requeriment de presentació de comptes anuals.

X

PRESENTACIÓ DE DOCUMENTS

Documentació a presentar

S'ha d'aportar la documentació següent :

1. Memòria d'activitats de l'exercici.

2. Balanç de situació i compte de resultats.

3. Relació actualitzada de tots els socis (incloent-hi el DNI, l'adreça i el telèfon).

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

Cada SAT té l'obligació de presentar anualment en el servei d'agricultura la relació de comptes anuals, la memòria d'activitats i la llista actualitzada de tots els socis. Anualment s'envia una carta a cada SAT en què es recorda la informació que ha de presentar.

X

BAIXA (DISSOLUCIÓ DE SAT)

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Observacions

Per dissoldre una SAT inscrita en el registre, la persona interessada ha de presentar una sol·licitud de dissolució. S'ha de presentar també un acord de l'assemblea general extraordinària en què s'indiqui que, com a punt de l'ordre del dia, s'ha decidit la dissolució i la liquidació de la SAT.

D'altra banda, si es detecta que una SAT no ha complert l'obligació de presentar la documentació requerida, atès el que disposa l'article 13 del Reial decret 1776/1981 es notificarà a la persona interessada la possibilitat de concórrer en causa de dissolució de la SAT, i el Servei d'Agricultura iniciarà d'ofici els tràmits necessaris per declarar la dissolució de la SAT.