Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Seu Electrònica

Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública

- Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP.
- Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors.

Persones destinatàries

Els alumnes i el personal docent dels cursos de formació de l'EBAP.

Termini per a resoldre i notificar

n/a

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (BOIB núm. 181, de 31-12-2013), la primera expedició de diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,25 € si és en format paper, i 4,35 € si és en format digital.

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública

Tràmits

X

Sol·licitud del certificat

Documentació a presentar

Lloc

A no ser que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents dirigits als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.
També els podeu presentar en els registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni Marc d'Oficines Integrades.
Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí
[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]
A més, podeu enviar la documentació per correu postal, per la qual cosa heu de presentar el sobre obert, per tal que es pugui indicar en el segell oficial el lloc de registre, la data i l’hora exacta de presentació, i s’anoti així en el resguard justificatiu de la seva presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública

Observacions

Sol·licitud de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública