Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Cursos generals EBAP (Cursos per al personal de l'administració del Pla de formació general i sectorial).

— Pla de formació general

Inclou activitats formatives de caire multidisciplinari que tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament professional i l'actualització de coneixements. Aquesta formació està relacionada amb l'adquisició de competències genèriques (coneixements, habilitats i actituds) necessàries per treballar dins l'organització.

— Pla de formació sectorial

Inclou activitats formatives específiques i estratègiques per desenvolupar el lloc de treball que s'ocupa. Per això, recull tant les propostes formatives que els organismes adrecen al seu personal com les que s'adrecen al personal de diferents organismes, però amb funcions anàlogues.

— Pla de formació per al personal docent

Les persones destinatàries de les activitats formatives del Pla de formació per al personal docent, organitzades per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP), són el personal empleat públic dels cossos docents de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Persones destinatàries

El personal empleat públic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que compleixi els requisits establerts a les convocatòries dels Plans.

Termini per a resoldre i notificar

S'establirà en cada convocatòria.

Silenci administratiu

Segon normativa aplicable

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Els establerts a la convocatòria respectiva.

Documentació a presentar

Models:

Termini màxim

Els establerts a la convocatòria respectiva.

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Prefectura d'Estudis I (Formació General)

Contacte

Servei o Secció responsable

Prefectura d'Estudis I (Formació General)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177621 - Fax: 971177619

(formaciogeneral@ebap.caib.es)

X

Sol·licitud de certificat

Requisits

Tenir dret a l'obtenció del diploma, d'acord amb la convocatòria del pla.

Documentació a presentar

Termini màxim

n/a

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Prefectura d'Estudis I (Formació General)

Contacte

Servei o Secció responsable

Prefectura d'Estudis I (Formació General)

C/ Gremi de Corredors, 10, 3r (polígon de Son Rossinyol). Tel.: 971177621 - Fax: 971177619

(formaciogeneral@ebap.caib.es)