Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Emissió de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública

- Emetre els certificats d'assistència i/o aprofitament dels alumnes de les accions formatives de l'EBAP.

- Emetre el certificat dels serveis prestats pels ponents i professors.

Persones destinatàries

Els alumnes i el personal docent dels cursos de formació de l'EBAP.

Termini per a resoldre i notificar

n/a

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

Instància de part o d'ofici

Fi de la via administrativa

No

Observacions

D’acord amb l’article 57 de la Llei 11/1998, de 14 de desembre, sobre el règim específic de taxes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, modificat per la disposició final quarta de la Llei 8/2013, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autónoma de les Illes Balears per a l'any 2014 (BOIB núm. 181, de 31-12-2013), la primera expedició de diplomes serà gratuïta, i les successives expedicions (cada una): 5,25 € si és en format paper, i 4,35 € si és en format digital.

Òrgan competent per a resoldre

Escola Balear d'Administració Pública

Tràmits

X

Sol·licitud del certificat

Documentació a presentar

Lloc

Llevat que la normativa reguladora aplicable estableixi el contrari, podeu presentar documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica a qualsevol de les seves oficines de registre.

També els podeu presentar als registres oficials dels consells insulars i dels municipis adherits al Conveni marc d’oficines integrades.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí

[http://www.caib.es/sacmicrofront/contenido.do?idsite=567&cont=18436&lang=ca]

A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Òrgan competent per a la tramitació

Escola Balear d'Administració Pública

Observacions

Sol·licitud de certificats corresponents a cursos impartits per l'Escola Balear d'Administració Pública