Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Autorització per al busseig recreatiu individual a les reserves marines

És el document administratiu nominal, individual i intransferible, obligatori que autoritza a les persones interessades a la pràctica del busseig esportiu en aigües de les reserves marines.

A les Illes Balears hi ha establertes 11 reserves marines: Nord de Menorca i , els Freus d'Eivissa i Formentera, la Punta de sa Creu de Formentera, la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago, badia de Palma, Freu de sa Dragonera, illa del Toro, illes Malgrats, Migjorn i Llevant de Mallorca.

Forma d'obtenir l'autorització (on line):

Permet obtenir l'autorització en forma de document de paper imprimible. L'autenticitat del document es comprovarà seguint l'enllaç que figura al costat de la marca digital del document.

Per aconseguir l'autorització cal realitzar el pagament d'una taxa que sols es pot fer on line, a través de la caixa de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB).

L'import de les taxes varia segons la durada i la reserva marina.

1. Autoritzacions diàries: 5,24 €

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM del Migjorn de Mallorca

RM del Nord de Menorca

RM de la Badia de Palma

RM del Llevant de Mallorca (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM de les Illes Malgrats

RM de l'Illa del Toro

RM del Freu de sa Dragonera (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM de la Punta de sa Creu

RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago

RM de l'Illa de l'Aire

Per sol·licitar l'autorització, premeu aquí.

2. Autoritzacions setmanals: 15,71 €

RM de les Illes Malgrats

RM de l'Illa del Toro

Per sol·licitar l'autorització, premeu aquí.

3. Autoritzacions quinzenals: 10,47 €

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM del Migjorn de Mallorca

RM del Nord de Menorca

RM de la Badia de Palma

RM del Llevant de Mallorca (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM del Freu de sa Dragonera (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM de la Punta de sa Creu

RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago

RM de l'Illa de l'Aire

Per sol·licitar l'autorització, premeu aquí.

4. Autoritzacions anuals: 52,82 €

L'obtenció d'una sola autorització anual, permetrà bussejar a la resta de reserves marines de la mateixa l'illa, excepte a les reserves marines de l'illa del Toro i de les illes Malgrats, ambdues a Mallorca, que tenen una regulació diferent.

Reserves marines de Mallorca:

RM de la Badia de Palma

RM del Migjorn de Mallorca

RM del Llevant de Mallorca (sols vàlida a la zona autonòmica)

RM del Freu de sa Dragonera (sols vàlida a la zona autonòmica)

Reserves marines de Menorca:

RM del Nord de Menorca

RM de l'Illa de l'Aire

Reserves marines d'Eivissa:

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM de la costa nord-est d'Eivissa-Tagomago

Reserves marines de Formentera:

RM dels Freus d'Eivissa i Formentera

RM de la Punta de sa Creu

Per sol·licitar l'autorització, premeu aquí.

Codi SIA

208028

Persones destinatàries

Persones que volen fer immersions a les reserves marines de les Illes Balears gestionades per la CAIB.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

Instància de part

Fi de la via administrativa

No

Observacions

- L'activitat de busseig recreatiu es regeix pel que disposa el Decret 35/207, de 7 de juliol, pel qual es modifica el Decret 14/2014, de 14 de març, pel qual s'estableixen els principis generals en matèria de busseig recreatiu a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de normativa, estatal o autonòmica que li sigui aplicable.

- Algunes reserves marines tenen zones de protecció especial (reserva integral), en elles no es pot practicar el submarinisme recreatiu amb escafandre autònoma.

- A la Reserva Marina del Nord de Menorca hi ha dues zones de busseig, la del cap de Cavalleria, té una limitació diària de visites.

- A les reserves marines del Nord de Menorca, de l'illa del Toro i de l'illa de l'Aire no es permeten les immersions a l'interior de les coves submarines.

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Tràmits

X

Autorització per al busseig recreatiu individual a les reserves marines

Requisits

- Disposar de la titulació necessària per poder practicar el busseig recreatiu.

- Complir amb la normativa que regeix l'activitat del busseig recreatiu.

- Realitzar el pagament d'una taxa

Documentació a presentar

- Dades dels document d'identificació personal: DNI/NIE/Passaport.

- Dades de la titulació relacionada amb el busseig recreatiu i assegurança mèdica de la persona interessada.

- Resguard del pagament de la taxa.

Models:

Termini màxim

6 mesos

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recursos Marins

C/ de la Reina Constança, 4. Tel.: 971176100 - Fax: 971176804

(agrau@dgpesca.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Pesca i Medi Marí

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar