Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajudes a projectes de recerca en biodiversitat emmarcats en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència

La finalitat d'aquesta convocatòria és donar suport a projectes i actuacions de recerca científica i tecnològica emmarcades dins un projecte, en matèria de biodiversitat.

Aquest procediment és només per presentar projectes de recerca. Si la vostra sol·licitud és per a actuacions, ho heu de fer a través del seu procediment corresponent, disponible a aquesta mateixa seu electrònica (Ajudes a actuacions de recerca en biodiversitat emmarcades en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència).

Codi SIA

3056249

Persones destinatàries

Poden ser beneficiaris

a)Els centres públics de recerca: universitats públiques, organismes públics de recerca (reconeguts en la Llei 14/2011), entitats sanitàries públiques o de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, sense ànim de lucre, i, en general, qualsevol centre de recerca dependent de les diferents administracions públiques.

b) Les fundacions, públiques o privades, que incloguin dins les seves finalitats la recerca o el desenvolupament científic o tecnològic.

c) Les entitats sense finalitat lucrativa que incloguin entre els seus objectius la recerca o el desenvolupament científic o tecnològic.

d) Entitats públiques empresarials del sector instrumental que prestin assessorament especialitzat en matèria de recerca.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre els procediments i notificar la resolució és de sis mesos, comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud. La persona o l'entitat interessada pot entendre desestimada la sol·licitud si, una vegada transcorregut el termini màxim de sis mesos des de que la va presentar, no se li ha notificat cap resolució.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Educació i Universitats

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud per a projectes de recerca

Requisits

D'acord amb la convocatòria, s'entén en aquest cas com a projectes: treballs experimentals o teòrics empresos amb l'objectiu primordial d'adquirir nous coneixements sobre la biodiversitat i els recursos ecosistèmics de les Illes Balears, així com estudiar, avaluar i proposar accions de mitigació del canvi global.

Aquest procediment és només per presentar projectes de recerca. Si la vostra sol·licitud és per a actuacions, ho heu de fer a través del seu procediment corresponent, disponible a aquesta mateixa seu electrònica (Ajudes a actuacions de recerca en biodiversitat emmarcades en els plans complementaris del Pla de Recuperació Transformació i Resiliència).

Documentació a presentar

- Imprès 1: Informe cientificotècnic i pressupost

- Imprès 2. Recursos humans

- Imprès 3. CV normalitzat de l'equip investigador en format PDF

- Imprès 4. Declaracions responsables de l'entitat

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds serà de 20 dies hàbils des de l'endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de les Illes Balears (13 d'abril de 2024).

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General d'Innovació i Transformació Digital

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@caib.es)

Observacions

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

Haver rebut una reclamació de documentació

Documentació a presentar

El que determina l'ofici de sol·licitud d'esmena

Termini màxim

Deu dies des de que s'ha notificat la reclamació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei de Recerca i Desenvolupament

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar