Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a la formació de personal investigador FPI 2022

Atorgar subvencions a centres o unitats de recerca i desenvolupament tecnològic i a empreses ubicades a les Illes Balears per finançar vint-i-dos ajuts per formar personal investigador, l'objectiu de les quals és formar en recerca científica i tècnica a titulats superiors universitaris que vulguin fer una tesi doctoral

Codi SIA

2930193

Persones destinatàries

. Poden ser beneficiàries dels ajuts les entitats ubicades a les Illes Balears que tenguin la capacitat de formalitzar els contractes laborals que es descriuen a continuació:

a) Centres públics d'R+D: les universitats públiques, els organismes públics de recerca reconeguts per la Llei 17/2022, els centres d'R+D amb personalitat jurídica pròpia i diferenciada vinculats a l'Administració General de l'Estat o que en depenen, i els centres d'R+D vinculats a administracions públiques territorials o que en depenen, independentment de la personalitat jurídica.

b) Centres públics i privats d'R+D sense finalitat de lucre: les universitats privades i entitats públiques i privades sense finalitat de lucre amb capacitat i activitat demostrada en R+D. S'hi inclouen els centres tecnològics la propietat i la gestió dels quals correspon majoritàriament a les administracions públiques.

c) Centres tecnològics i centres de suport a la innovació tecnològica: d'acord amb el Reial decret 2093/2008, de 19 de desembre, pel qual es regulen aquests centres.

d) Empreses privades d'R+D i/o innovació: entitats privades amb capacitat i activitat demostrades en R+D.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre els procediments i notificar-ne la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds. Si no es dicta la resolució en aquest termini, les sol·licituds s'han de considerar desestimades

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Presentació de sol·licituds

Requisits

Veure el punt 7 de la convocatòria publicada al BOIB.

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds de les ajudes és de vint dies a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria en el Butlletí Oficial de les Illes Balears .

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura

Contacte

Servei o Secció responsable

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(recerca@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar