Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Ajuts per a l'organització d'actuacions de divulgació o difusió científica, congressos i seminaris de caràcter científic

La finalitat d'aquesta convocatòria és atorgar subvencions per a l'organització de congressos (nacionals o internacionals); seminaris, jornades o tallers, així com actuacions de difusió o de divulgació de caràcter científic, dins la comunitat autònoma de les Illes Balears i que es desenvolupin dins el període 2022-2025.

Codi SIA

2896212

Persones destinatàries

a) Centres públics d'R+D: universitats públiques, organismes públics de recerca (reconeguts a la Llei 14/2011, d'1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació) i, en general, qualsevol centre d'R+D dependent de les diferents administracions públiques.

b) Altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre que defineixin en els seus estatuts l'R+D o el seu foment com a activitat principal.

A més, han de tenir residència fiscal o un establiment permanent o una representació, almenys, a les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

El termini màxim per resoldre els procediments i notificar la resolució és de sis mesos comptadors des de la data de presentació de la sol·licitud.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Òrgan competent per a resoldre

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Tràmits

X

Presentació sol·licitud

Requisits

La persona responsable ha d'estar vinculada a l'entitat beneficiària de l'ajut com a personal actiu, mitjançant una relació funcionarial, estatutària o laboral.

La persona responsable de l'actuació és la que figura en la sol·licitud i la responsable del compliment dels objectius i tasques a desenvolupar en l'actuació. Si es considera adient, l'actuació pot disposar d'un comitè organitzador i un comitè científic.

Documentació a presentar

A més dels formularis relacionats a l'apartat següent:

-DNI i CV de la persona responsable de l'actuació

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds dels ajuts comença a l'endemà d'haver-se publicat aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de les Illes Balears i acaba el 30 de juny de 2025

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

X

Esmena de la documentació presentada

Requisits

Haver rebut una notificació per a esmenar o ampliar la documentació presentada a la sol·licitud

Documentació a presentar

Termini màxim

Deu dies des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

X

Acceptació de l'ajut

Requisits

Haver rebut la resolució provisional de concessió

Documentació a presentar

Annex 7 - Acceptació de l'ajut

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies des de la notificació

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Recerca i Desenvolupament

Ctra. de Valldemossa, km 7,4. ParcBit. Edifici Naorte, bloc A, 2a planta. Tel.: 971176009

(bterrasa@dgrdi.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Política Universitària i Recerca

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar