Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Subvencions per a la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU

(Identificador BDNS: 619812)

La finalitat d'aquests ajuts és impulsar la millora de l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes Balears, i contribuir a la consecució dels objectius relacionats amb la Mesura C5.I1 del component 5 de l'annex del Pla de Recuperació i Resiliència d'Espanya aprovat pel Consell Europeu el 13 de juliol de 2021.

Són projectes subvencionables els relatius a:

a) Millora de l'eficiència en l'abastiment d'aigua.

b) La reducció de pèrdues a la xarxa de distribució.

c) La reparació i millora de la captació.

d) El dipòsit i instal·lacions de potabilització.

e) Qualsevol altre projecte, en el marc del «Pla per a la millora de l'abastiment i reducció de pèrdues en les xarxes de petits i mitjans municipis», que tengui l'efecte significatiu en l'estalvi d'aigua i energia i en una millor garantia de subministrament.

Són despeses subvencionables les relatives a:

a) Inversions necessàries que tinguin per objecte l'execució d'obres de millora i renovació de sistemes d'abastiment locals que serveixen a petits i mitjans municipis (captació, adducció i transport, dipòsits, potabilitzadores i xarxes de distribució) i les encaminades a la reducció de pèrdues en les xarxes d'aquests sistemes d'abastiment.

b) Actuacions preparatòries prèvies necessàries en honoraris dels professionals intervinents, el cost de redacció dels projectes i en el seu cas, el visat pel col·legi professional corresponent, informes tècnics i certificats precisos, fins a un import màxim corresponent a un percentatge màxim del quatre per cent (4%) del pressupost de base de licitació de les obres assenyalades en el paràgraf a), exclòs l'Impost sobre el Valor Afegit

Codi SIA

2863021

Persones destinatàries

Les entitats públiques titulars de sistemes d'abastiment d'aigua següents:

a) Els municipis de les Illes Balears de menys de 20.000 habitants.

b) Els Consorcis locals per als municipis de menys de 20.000 habitants.

c) Mancomunitats de municipis per als municipis de menys de 20.000 habitants.

d) Els ens del sector públic instrumental i les societats de capital públic que prestin el servei d'abastiment d'aigua a municipis de menys de 20.000 habitants.

Els requisits específics que han de complir els beneficiaris són els indicats a l'article 7 de l'Ordre i han de ser acreditats en el moment de la presentació de la sol·licitud.

Termini per a resoldre i notificar

Dotze mesos, a comptar des de l'aprovació de la distribució dels crèdits per Acord de la Conferència Sectorial de Medi Ambient, de 9 de juliol de 2021

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de la Mar i del Cicle de l'Aigua

Documents relacionats amb el procediment

  • Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori
    Ordre 7/2022, de 6 d'abril de 2022, del conseller de Medi Ambient i Territori per la qual s'estableixen

    les bases reguladores i s'aprova la convocatòria per a l'any 2022 de subvencions per a la millora de

    l'abastiment d'aigua i reducció de pèrdues a les xarxes en els municipis petits i mitjans de les Illes

    Balears, finançats per la Unió Europea-NextGeneration EU

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

A la present convocatòria els projectes subvencionables, les despeses subvencionables i les no subvencionables són els referits als articles 9.1 i 9.2 de l'Ordre, en relació als projectes subvencionables i als articles 11.1 i 11.2 de l'Ordre, en relació a les despeses subvencionables i no subvencionables.

Tan sols es podrà presentar un únic projecte subvencionable per a cada sol·licitant i el projecte només podrà ser subvencionat una vegada.

L'import màxim de les subvencions és del 80% del cost total subvencionable amb un màxim de 250.000,00€ (dos-cents cinquanta mil euros) per projecte, sense que en cap cas l'import de la subvenció superi, en concurrència amb d'altres subvencions, el cost del projecte objecte de la subvenció.

Els projectes objecte de subvenció poden haver-se iniciat des de l'1 de febrer de 2020.

El termini màxim per a l'execució dels projectes finalitza l'1 de juny de 2025. És obligatori que es trobin executats el 31 de desembre de 2023 en més del cinquanta per cent (50%) de la inversió prevista.

El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les despeses és de tres mesos des de la data de finalització del termini d'execució.

Documentació a presentar

1. Sol·licitud de subvenció ajustada al model normalitzat de l'annex III de l'Ordre 7/2022.

2. Documentació administrativa i tècnica que estableix l'annex II de l'Ordre 7/2022

Documentació administrativa:

- NIF/DNI del sol·licitant i de la persona que actuï en la seva representació.

- Documentació necessària per acreditar la representació del sol·licitant.

- En el cas que el sol·licitant sigui una administració pública, certificació del secretari de l'entitat pública acreditativa del càrrec que ostenta el sol·licitant i de la seva capacitat per a formular la sol·licitud.

- En el cas de sol·licitants que desenvolupin activitats econòmiques, acreditació de la inscripció en el Cens d'empresaris professionals i retenidors de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària, que ha de reflectir l'activitat econòmica efectivament desenvolupada a la data de sol·licitud de l'ajut.

- En el cas de projectes finançables iniciats en data posterior a l'1 de febrer de 2020, documentació justificativa de la data d'inici, per qualsevol mitjà vàlid en dret.

- Declaració responsable, d'acord amb el model normalitzat que s'adjunta com apartat tercer de l'annex III (model de sol·licitud), relatiu a:

a) La no concurrència de les prohibicions que estableix l'article 10 del Decret legislatiu 2/2005, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de subvencions.

b) Compromís a concedir els drets i accessos necessaris que la Comissió, la Oficina Europea de lluita contra el frau (OLAF), el Tribunal de Comptes Europeu, la Fiscalia Europea i les autoritats nacionals competents exerceixin les seves competències.

c) No haver estat mai objecte de sancions administratives fermes ni de sentències judicials fermes condemnatòries per haver exercit o tolerat pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere, de conformitat amb el que preveu la Llei 11/2016 de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes.

d) El respecta al principi de no causar dany al medi ambient (DNSH «Do not significant harm»)

e) La cessió i tractament de dades en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

f) El compromís en relació amb l'execució d'actuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència

g) La disposició de crèdit adequat i suficient per costejar la part no subvencionada de la inversió total necessària per executar el projecte o l'actuació.

h) D'altres ajuts percebuts o sol·licitats per l'entitat per la mateixa finalitat que la subvenció sol·licitada en el mateix període.

- L'absència de conflicte d'interessos d'acord amb el model de l'annex II (DACI) d'aquesta Ordre.

- Certificacions acreditatives del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, en el cas d'oposició a que la Conselleria de Medi Ambient i Territori faci les consultes o comprovi el compliment de les obligacions.

- Certificat de que l'entitat disposa de crèdit suficient per executar el projecte.

- En el cas que l'actuació estigui en licitació, adjudicada o iniciada, acreditació de la circumstància en què es trobi l'actuació.

- Que l'actuació sol·licitada no ha estat declarada d'interès general de l'Estat, o en cas que ho hagi estat, que mitjançant protocol o conveni amb l'Administració General de l'Estat ,l'Ajuntament ha assumit l'execució d'aquesta actuació.

- Que l'actuació, en la data de sol·licitud de l'ajuda, no disposa d'assignació en ferma de fons europeus diferents dels que financen el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en el marc de la programació financera vigent ni compta amb finançament de l'Administració General de l'Estat per estar inclosa en un conveni o protocol amb aquesta.

- Compromís de presentació abans de l'1 de març de cada any, d'un informe justificatiu sobre el grau d'execució de la despesa.

- En el cas que el sol·licitant sigui una administració pública, a més, ha d'aportar certificació expedida pel funcionari o funcionaris amb l'habilitació exigida per l'article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local, o certificació expedida pel Secretari d'aquestes, que acrediti l'acord adoptat per l'òrgan competent de l'Ajuntament i/o de l'entitat sol·licitant, en el qual ha d'indicar-se expressament la quantitat que se sol·licita i la finalitat concreta de la sol·licitud, que inclourà, en el seu cas, les despeses de les actuacions preparatòries prèvies prevista en el punt 1.b) de l'article 11 de l'Ordre.

Documentació tècnica:

- Memòria explicativa, signada, amb una extensió màxima de 10 fulles grandària foli impreses per les dues cares que contingui:

() la descripció i objecte de l'actuació

() la justificació de l'encaix de l'actuació en els objectius del Pla: millora, renovació i reducció de pèrdues en el sistema de proveïment, estalvi en el consum d'aigua i/o increment de la garantia de subministrament

() la justificació que l'actuació respecta l'anomenat principi de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (principi DNSH per les seves sigles en anglès, "Do No Significant Harm") i les condicions de l'etiquetatge climàtic i digital

() el nombre d'habitants o població que resultin beneficiats per l'actuació

() el percentatge mitjà de reducció de pèrdues d'aigua que suposarà l'actuació

() l'estalvi en el consum d'aigua

() la data d'adjudicació real o prevista

() la data d'inici real o prevista

() el termini d'execució

() el compromís de la persona i/o l'entitat titular de la infraestructura amb l'execució i posterior explotació de les actuacions, així com de la seva conservació i manteniment

() les despeses subvencionables sol·licitades conforme al punt primer de l'article 11 d'aquesta ordre.

() el desenvolupament dels criteris de valoració establerts en l'apartat setè, de l'annex I-convocatòria i baremació de l'actuació segons aquests criteris i l'índex socioeconòmic que es facilita a l'annex VI.

() reportatge gràfic i fotogràfic de la zona o zones de la infraestructura on es pretén actuar.

- Projecte o memòria:

() projecte subscrit per tècnic competent, en el cas que fos exigible projecte d'acord amb la legislació de Contractes del Sector Públic i la legislació sectorial específica, o

() projecte bàsic o d'execució amb el contingut regulat en aquesta normativa, o

() memòria valorada subscrita per tècnic competent que contingui plans, pressupost d'execució material i pressupost base de licitació de les de les obres a realitzar, així com declaració d'obra completa

- Permisos de què es disposi per a l'execució de l'actuació (disponibilitat de terrenys, sectorials, etc.).

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

9 de maig de 2022

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Recursos Hídrics

Contacte

Servei o Secció responsable

Departament Tècnic de Coordinació

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971176641

(departament@dgreghid.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Recursos Hídrics

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar