Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria 2022 de subvencions per a actuacions a la Reserva de la Biosfera Menorca amb càrrec als fons europeus Next Generation

Promoure la conservació i gestió de la biodiversitat dels recursos naturals, el foment del desenvolupament sostenible i la millora del patrimoni cultural en la Reserva de la Biosfera Menorca.

Les actuacions subvencionables són les següents:

a) Conservació i gestió de la Biodiversitat i dels recursos naturals:

1. Conservació d'hàbitats terrestres i espècies inclosos en inventaris de fauna i flora.

2. Restauració d'ecosistemes degradats i inversions en la creació i millora de petites infraestructures encaminades a una millora ambiental per afavorir la conservació de la biodiversitat.

3. Campanyes anuals d'avaluació i seguiment de l'estat de conservació dels hàbitats.

4. Eliminació i control d'espècies exòtiques invasores.

5. Adequació d'esteses elèctriques per evitar impactes paisatgístics i sobre la biodiversitat.

6. Millora de la connectivitat, foment d'infraestructures verdes.

7. Gestió sostenible d'ecosistemes forestals.

8. Estudis de valoració i pagament per serveis ecosistèmics.

9. Foment d'iniciatives de conservació de pol·linitzadors.

10. Actuacions que desenvolupin de manera pràctica els Objectius de Desenvolupament Sostenible relacionats amb la conservació de la biodiversitat de l'agenda 2030.

b) Actuacions de millora de la governança en reserves de la biosfera:

1. Formació i capacitació dels hàbitats i el personal de la reserva de la biosfera en matèria de conservació de la biodiversitat.

2. Impulsar acords de custòdia del territori.

3. Elaboració dels Plans estratègics, estudis de les deficiències en la Reserva de la Biosfera Menorca, revisió zonificació, etc.

c) Foment del desenvolupament sostenible:

1. Impulsar la implantació de certificacions territorials de qualitat ambiental per acreditar la millora i el respecte a la biodiversitat.

2. Suport a l'associacionisme local orientat a potenciar activitats que coincideixin amb l'objectiu de conservació de la biodiversitat de la Reserva de la Biosfera Menorca.

d) Recolzament a la sostenibilitat del turisme, millora del patrimoni cultural i del paisatge:

1. Millora de la infraestructura d'ús públic existent per l'ús turístic.

2. Senyalització d'infraestructures i punts d'interès ambiental conforme al manual d'imatge aprovat pel Comitè Espanyol del Programa MAB.

3. Millora de l'accessibilitat de les infraestructures d'ús públic i integració paisatgística d'infraestructures rurals.

4. Conservació i posada en valor del patrimoni cultural material i immaterial, inclosos inventaris, relacionat amb la conservació i millora del paisatge i els recursos naturals.

5. Projectes de recuperació paisatgística.

e) Mesures de suport al maneig agroecològic i forestal sostenible dels recursos naturals i posada en valor dels coneixements tradicionals, promovent l'eficiència dels recursos i una economia baixa en carboni:

1. Potenciació de l'agricultura ecològica per afavorir la biodiversitat local.

2. Foment de la ramaderia extensiva per afavorir la biodiversitat local.

3. Impuls a activitats tradicionals.

4. Recuperació de vies pecuàries.

Codi SIA

2886732

Persones destinatàries

a) El Consell Insular de Menorca, òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera Menorca, a través de l'«Agència Menorca Reserva de Biosfera».

b) Els municipis de l'illa de Menorca.

Termini per a resoldre i notificar

6 mesos

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

No

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural

Tràmits

X

Sol·licitud

Requisits

- Presentació de la sol·licitud d'acord amb el model adjunt en aquest tràmit juntament amb la documentació que s'exigeix en aquesta.

- Els beneficiaris podran presentar una sol·licitud per cada projecte a subvencionar, fins a un màxim de cinc sol·licituds per beneficiari.

- Els projectes subvencionables han de ser d'una quantia superior a 30.000 euros.

- Els projectes objecte de subvenció poden haver-se iniciat des de l'1 de gener de 2021.

- L'import màxim de les subvencions és del 100% del cost total subvencionable del projecte, sense que en cap cas l'import de la subvenció superi, de manera aïllada o en concurrència amb altres subvencions, el cost de l'actuació objecte de subvenció.

- El termini per a l'execució del projecte finalitza el 31 de novembre de 2024, el qual es pot prorrogar anualment, per resolució del conseller, d'acord amb el que s'indica a l'article 20 de l'Ordre, fins al 31 de gener de 2026, a petició de beneficiari. Les pròrrogues s'han de sol·licitar i resoldre abans del venciment del termini d'execució.

- Els projectes subvencionables hauran de comptar amb l'acreditació, mitjançant aval, de l'òrgan gestor de la Reserva de la Biosfera Menorca, i complir la resta de requisits establerts en l'art. 10 de l'Ordre.

- Les despeses subvencionables i no subvencionables venen descrites en l'art. 11 de l'Ordre.

- El termini màxim de presentació de la documentació justificativa de les despeses, a què es refereix l'article 22.4 de l'Ordre, s'ha de concretar a la resolució de concessió i, en tot cas, no pot ser superior a tres mesos, des de la data de finalització del termini d'execució del projecte.

- Els beneficiaris hauran de complir les obligacions específiques establertes en l'article 8.2 de l'Ordre i acreditar-les en el moment en què aquestes s'hagin acomplert.

Documentació a presentar

Models:

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

15 dies naturals a comptar des del dia següent a la publicació de l'extracte de la convocatòria en el BOIB

Forma de presentació

D'acord amb el que estableix l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu dur a terme aquest tràmit mitjançant un dels canals següents (entre d'altres):


a) De manera telemàtica (*obligatori per als subjectes obligats a relacionar-se electrònicament amb les administracions per l'article 14.2 i 3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, i opcional per a les persones físiques), fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ave permanente.


b) De manera presencial (només per a persones físiques), a qualsevol de les oficines de registre de l'Administració Autonòmica, de l'Administració General de l'Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l'Administració Local. Podeu consultar les adreces de totes les oficines de l'Administració Autonòmica.


c) A més, també podeu enviar la documentació per correu postal (només per a persones físiques). En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l'oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l'hora exacta en què s'ha efectuat el registre. Aquestes dades també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.


*Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l'article 14 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l'article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d'aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l'administració pública l'ha de requerir que l'esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Projectes d'Espais Naturals

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol).

(cderoque@dgmambie.caib.es)

X

Esmena de la sol·licitud

Requisits

No n'hi ha

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Projectes d'Espais Naturals

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol).

(cderoque@dgmambie.caib.es)

X

Al·legacions en tràmit d'audiència

Requisits

No n'hi ha

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

10 dies hàbils

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Projectes d'Espais Naturals

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol).

(cderoque@dgmambie.caib.es)

X

Desistiment o renúncia

Requisits

No n'hi ha

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

No n'hi ha

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei de Projectes d'Espais Naturals

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol).

(cderoque@dgmambie.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General de Medi Natural i Gestió Forestal

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar