Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions SOIB Projectes territorials per a col·lectius vulnerables

L'objecte d'aquesta subvenció és desenvolupar projectes integrats d'inserció laboral a través d'itineraris individualitzats i personalitzats, que s'han d'adreçar a col·lectius especialment vulnerables, dins de l'àmbit geogràfic de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per al període 2021-2023.

Codi SIA

2653802

Persones destinatàries

a) Administracions locals de les Illes Balears, i les entitats deprenents o vinculades.

b) Entitats del tercer sector, enteses com a tals les definides i regulades en la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

c) Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

d) Mancomunitats de les Illes Balears.

Termini per a resoldre i notificar

Termini màxim de tres mesos comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Disponible per tramitar per persona apoderada

Si

Normativa del procediment

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Sol·licitud subvenció

Requisits

Es poden beneficiar d'aquestes subvencions les entitats següents, en l'àmbit de les Illes Balears:

a) Les administracions locals de les Illes Balears, i les entitats dependents o vinculades.

b) Entitats del tercer sector, enteses com a tals les definides i regulades en la Llei 3/2018, de 29 de maig, del tercer sector d'acció social.

c) Persones jurídiques sense finalitat de lucre amb seu a les Illes Balears.

d) Mancomunitats de les Illes Balears.

e) Empreses d'inserció, regulades en la Llei 44/2007, de 13 de desembre, per a la regulació del règim de les empreses d'inserció, i en el Decret 60/2003, de 13 de juny, pel qual es regula la qualificació de les iniciatives empresarials d'inserció i es crea el Registre d'Iniciatives Empresarials d'Inserció de les Illes Balears.

Documentació a presentar

La que es determina a l'apartat 13.8 i 13.9 de l'annex 1 de la Resolució.

Com a mínim s'hauran d'aportar el següents documents, correctament complimentats, i signats digitalment:

- ANNEX I. DR No causar cap perjudici significatiu

- ANNEX II. DR Cessió i tractament de dades

- ANNEX III.A. DR Estàndards més exigents

- ANNEX III.B. DR Absència de conflicte d'interessos

- ANNEX IV. CERTIFICAT compliment obligació Llei 7/2018

- ANNEX V. Memòria descriptiva del projecte integrat d'inserció

Termini màxim

El termini per presentar les sol·licituds és des de l'endemà que aquesta Resolució es publica en el Butlletí Oficial de les Illes Balears fins al 31 de gener de 2022.

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Carrer Gremi d'Hortolans, 11, 1 planta. Polígon Son Rossinyol. Tel.: 971177900 - Fax: 971176342

(cmas@soib.caib.es)

Observacions

La tramitació de la sol·licitud de subvenció s’ha de formalitzar mitjançant l’aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB, a .

Les entitats han d’utilitzar els models establerts que hi ha disponibles en l’aplicació de gestió ACCFOR / ESOIB. Els documents que requereixen signatura i que s’han de presentar mitjançant el Registre Electrònic Comú (REC) han d’estar signats electrònicament.

En cas de presentar-la de manera presencial, l’Administració, d’acord amb l’article 68.4 de la Llei 39/2015, els requerirà que la presentin de la forma indicada anteriorment. A aquest efecte, es considera com a data de presentació de la sol·licitud la data en la qual s’ha esmenat i s’ha presentat a través de registre electrònic.

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar