Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatòria de subvencions per al foment de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial (UE Fons Next Generation)

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'execució del programa d'incentius 6, lligat a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

Codi SIA

2448985

Persones destinatàries

2. Són beneficiaris dels ajuts d'aquesta convocatòria:

a) Les persones físiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats o organitzacions públiques o privades, sense ànim de lucre, o persones jurídiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, que acreditin la posada a disposició de col·lectius vulnerables d'habitatges socials, sense que aquesta activitat, en el cas de generar algun rendiment econòmic, es pugui considerar activitat econòmica a l'efecte de l'aplicació de la normativa europea d'ajuts d'estat, sens perjudici de l'aplicació de la resta de disposicions tant de dret nacional com de la Unió Europea, particularment les que s'aprovin en l'àmbit de l'execució i gestió tant del Mecanisme de Recuperació i Resiliència com del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

c) Les persones físiques que facin alguna activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i han de estar sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

d) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, ubicades en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que compleixin amb el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

e) Les entitats locals i del sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, quan es pugui excloure l'existència d'ajut d'estat. Es considera que es pot excloure l'existència d'ajut d'estat quan aquestes no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, siguin considerats serveis d'interès econòmic general, o quan les mesures no tenguin impacte sobre el comerç entre estats membres en tenir un impacte purament local. En aquests casos, només poden rebre ajuts destinats a la realització d'instal·lacions de generació d'energia tèrmica amb fonts renovables en habitatges que siguin de propietat pública. Aquesta propietat pública s'ha de mantenir inalterada durant, almenys, cinc anys des de la resolució de concessió de l'ajut corresponent.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de subvenció

Requisits

Els que marca la convocatòria

Documentació a presentar

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

31 de desembre de 2023

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar