Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum per a particulars, administracions públiques i tercer sector (Fons UE Next Generation)

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'execució dels programes d'incentius 4 i 5, establerts en el Reial decret 477/2021, lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

Codi SIA

2448984

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que s'estableixen a continuació en funció dels tipus d'actuacions definides en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria i sempre que duguin a terme les actuacions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. En són beneficiaris:

a) Les persones físiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

c) Les persones jurídiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector que facin les actuacions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no facin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

d) Les persones físiques que facin alguna activitat econòmica a les Illes Balears, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i han d'estar sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

e) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, ubicades en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que compleixin el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular el que estableix l'article 11.3.

f) Les comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia, segons la definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018; de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, quan no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de l'ajuda

Requisits

Els que marca la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

31 de desembre de 21023

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ Gremi de Corredors, 10 (Polígon Son Rossinyol). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar