Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG?S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Convocatoria de subvencions per al foment d'instal·lacions d'autoconsum per a particulars, administracions públiques i tercer sector (NextGenerationEU)

L'objecte d'aquestes bases és aprovar la convocatòria pública de subvencions per a l'execució dels programes d'incentius 4 i 5, establerts en el Reial decret 477/2021, lligats a l'autoconsum i a l'emmagatzematge amb fonts d'energia renovable, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència europeu

Codi SIA

2448984

Persones destinatàries

1. Poden ser beneficiàries d'aquests ajuts les entitats que s'estableixen a continuació en funció dels tipus d'actuacions definides en l'apartat tercer d'aquesta convocatòria i sempre que duguin a terme les actuacions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. En són beneficiaris:

a) Les persones físiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

b) Les entitats locals i el sector públic institucional de qualssevol administracions públiques a què es refereix l'article 2.2 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, sempre que no exerceixin activitats econòmiques per les quals ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

c) Les persones jurídiques que no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, incloent les entitats o organitzacions del tercer sector que facin les actuacions dins l'àmbit territorial de les Illes Balears. A l'efecte d'aquesta convocatòria, s'entén com a entitats o organitzacions del tercer sector les entitats o organitzacions privades sense ànim de lucre que no facin cap activitat econòmica, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

d) Les persones físiques que facin alguna activitat econòmica a les Illes Balears, per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat, i en aquest cas han d'estar donades d'alta en el Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència Estatal d'Administració Tributària, i han d'estar sotmeses als requisits i límits establerts en el Reglament (UE) núm. 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis.

e) Les comunitats de propietaris, regulades per la Llei 49/1960, de 21 de juliol, sobre propietat horitzontal, ubicades en l'àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears i que compleixin el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i en particular el que estableix l'article 11.3.

f) Les comunitats d'energies renovables i comunitats ciutadanes d'energia, segons la definició de la Directiva 2018/2001, del Parlament Europeu i del Consell, d'11 de desembre de 2018; de la Directiva 2019/944, del Parlament Europeu i del Consell, de 5 de juny de 2019, així com de l'article 4 del Reial decret llei 23/2020, de 23 de juny, quan no facin cap activitat econòmica per la qual ofereixin béns i/o serveis en el mercat.

Termini per a resoldre i notificar

La resolució s'ha de dictar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data de la presentació la sol·licitud i s'ha de notificar dins el període de sis mesos, comptadors des de la data d'acabament del termini per a presentar les sol·licituds.

Silenci administratiu

Negatiu

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Òrgan competent per a resoldre

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Documents relacionats amb el procediment

Tràmits

X

Sol·licitud de l'ajuda EFIENER 21

Requisits

Els que marca la convocatòria

Documentació a presentar

Termini màxim

31 de desembre de 2023

Forma de presentació

La presentació d'aquest tràmit únicament es pot fer per via telemàtica, i heu d'accedir fent un "click" al botó «Accés al tràmit telemàtic» que trobareu a la part inferior d'aquest tràmit. Per poder fer aquest tipus de tràmit, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o cl@ve permanente.

Òrgan competent per a la tramitació

Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Energies Renovables i Eficiència Energètica

C/ del Calçat, 2A (Polígon Son Valentí). Tel.: 971177706

(bcomas@energia.caib.es)

Informació sobre protecció de dades

X

De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit

Responsable del tractament

Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic

Finalitat

Tramitació del procediment

Legitimació

Compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics

Destinatari

No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal

Drets

Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional

Informació adicional

Descarregar