Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Procediment de contracte menor del SOIB

Adjudicar els contractes d'un valor estimat inferior a 40.000 euros, quan es tracti de contractes d'obres, o a 15.000 euros, quan es tracte de contractes de subministrament o de serveis

Codi SIA

2442263

Persones destinatàries

Les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d'obrar, no estiguin incursos en prohibició de contractar i disposin de l'habilitació professional necessària per realitzar la prestació

Termini per a resoldre i notificar

No es necessari

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

Si

Observacions

Decret 22/2020, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el Text consolidat del Decret d'aprovació dels Estatuts del Servei d'Ocupación de les Illes Balears

Òrgan competent per a resoldre

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Tràmits

X

Presentació de proposicions

Requisits

Capacitat d'obrar, no estar incurs en prohibició de contractar i disposar de l'habilitació profesional necessària per realizar la prestació

Documentació a presentar

Model de declaració responsable i autorització de consulta telemàtica a la Agéncia Estatal de l'Administració Tributària i a la Tresoreria General de la Seguretat Social degudament complimentat

Documents relacionats amb el tràmit:

Termini màxim

L'establert al plec de condicions administratives particulars

Forma de presentació

Les sol·licitud relatives a aquest procediment administratiu han de ser presentades mitjançant el seu tràmit telemàtic, al qual podeu accedir fent un "clic" al botó «Inicia un nou tràmit». Per poder fer aquest tipus d'enviaments, us heu d'identificar mitjançant algun dels sistemes que visualitzareu en iniciar el tràmit. Podeu consultar aquests sistemes en l'apartat d' «Identificació i signatura electrònica» de la Seu Electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)

Camí Vell de Bunyola, 43, 1º - Edifici Rotonda Asima, despatx 21 - Polígon de Son Castelló. Tel.: 971177900 - Fax: 971784942

(contractacio@soib.es)

Informació sobre protecció de dades

X
De conformitat amb el reglament (UE) 2016/679 i la legistació vigent en matèria de protecció de dades, s’informa del tractament de les dades personals que conté aquest tràmit
Responsable del tractament Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB)
Finalitat Tramitació del procediment
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinatari No se cediran dades a tercers tret d'obligació legal
Drets Drets d'accés, de rectificació, de supressió, de limitació, de portabilitat, d'oposició i de no inclusió en tractaments automatitzats, com s'explica en la informació addicional
Informació adicional Descarregar