Torna

Seu Electrònica

Si cerques un procediment dirigit a persones físiques i a la ciutadania en general

Si cerques un procediment dirigit a persones jurídiques, autònoms, cooperatives, associacions, fundacions, ONG’S...

Si cerques un procediment dirigit a altres administracions públiques o ens, organismes i entitats que integren el sector públic (consorcis, organismes autònoms, etc...)

Emplaçament recurs contenciós administratiu de la Conselleria de Salut

Emplaçar als interessats en un procés contenciós administratiu.

Persones destinatàries

Aquelles persones que apareguin com interessats en un procediment contenciós administratiu en remetre, per part de l'Administració, l'expedient administratiu a l'òrgan jurisdiccional.

Termini per a resoldre i notificar

Vint dies

Silenci administratiu

No és d'aplicació

Forma d'inici

D'ofici

Fi de la via administrativa

No

Normativa del procediment

  • Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Òrgan competent per a resoldre

Secretaria General

Tràmits

X

Emplaçament recurs contenciós administratiu.

Requisits

Tenir la condició d'interessat en algun procediment contenciós administratiu on l'Administració figuri com a part demandada.

Documentació a presentar

Nada (una vez realizado el emplazamiento no se remite documentación alguna).

Models:

Termini màxim

El emplazamiento a los interesados se llevará a cabo en el plazo de veinte días.

Lloc

D’acord amb el que estableix l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, podeu presentar els documents adreçats als òrgans de l’Administració autonòmica:

- Al registre electrònic de l’Administració autonòmica, per mitjà de la seva seu electrònica (si es tracta d’un tràmit telemàtic), o al registre electrònic comú de l’Administració General de l’Estat. Per poder fer aquest tipus d’enviaments, heu de disposar de certificat digital, DNI electrònic o Cl@ve.

- A qualsevol de les oficines de registre de l’Administració autonòmica, de l’Administració General de l’Estat, de la resta de comunitats autònomes o de les entitats que integren l’Administració local.

Trobareu les adreces de totes aquestes oficines aquí.

- A més, també podeu enviar la documentació per correu postal. En aquest cas, heu de presentar els documents dins un sobre obert, a fi que el personal de l’oficina de Correus hi pugui indicar, mitjançant el segell oficial, el lloc, la data i l’hora exacta en què s’ha efectuat el registre, dades que també quedaran anotades en el resguard justificatiu de la presentació.

Els subjectes als quals fan referència els apartats 2 i 3 de l’article 14 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, estan obligats a relacionar-se a través de mitjans electrònics amb les administracions, per la qual cosa, de conformitat amb el que estableix l’article 68.4 de la Llei esmentada, si algun d’aquests subjectes presenta la seva sol·licitud presencialment, l’Administració pública l’ha de requerir que l’esmeni presentant-la per via electrònica.

Òrgan competent per a la tramitació

Servei Jurídic

Contacte

Servei o Secció responsable

Servei Jurídic

Pl. d'Espanya, 9. Tel.: 971177383

(depjuridic@sgtsic.caib.es)